سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان جهت همسویی و همگامی با آماده گیری ها و تدابیرلازمه در راستای برگزاری انتخابات کشور تعهد می سپارد. [fr]

از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۱ تا ۲۵ حوت سال ۱۳۹۶ هجری شمسی)، سه افسرعالیرتبه مربوط به مرکز ملی پلان گذاری و پیشبرد عملیات وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، در دورنمای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشور، یک دورهء کارآموزی درعرصهء پلان گذاری را در مقر ریاست عمومی ژاندارمری (پولیس نظم عامه) ملی فرانسه واقع ایسی – لیِ – موولینو انجام داده، به اتمام رسانیدند.

JPEG

جهت آشنایی و بلدیت کارآموزان عالیرتبه افغان با وسایل و روش های پلان گذاری فرانسوی بگونهء نظری و بخصوص عملی، مقطع کارآموزی کلاً در داخل مرکز پلان گذاری و مدیریت بحران های ژاندارمری (پولیس نظم عامه) فرانسه دایر گردید. بدین منوال، افسران بلند پایه مذکور با وسایل مختلف مدیریت بحران، پلان گذاری ای که ژاندارمری (پولیس نظم عامه) فرانسه آن را پیاده می کند، و اصول و روش تعبیه و ترتیب بندی اوامر، آگهی و شناخت حاصل نمودند.

انتظامات عملیاتی گسترده اخیر و یا در حال جریان، مانند عملیات اجرا شده حین سقوط طیاره وابسته به "جرمن وینگز"، نظم و ترتیبات عمومی محافظت از انتخابات در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) و یا هم پلان گذاری خونسردانه و مدبرانه در پیوند با تدویر همه پرسی در ولایت کالِدونی جدید در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، توأم با جزئیات موضوع به کارآموزان عالیرتبه افغانستان ارائه گردید.

پلان گذاری و طرح ریزی انتخابات افغانستان نیز مطمح بحث و تبادل نظریات عمیق با متخصصین ژاندارمری (پولیس نظم عامه) ملی فرانسه قرار گرفت.

در آخر هفته کاری، جنرال تییری کایو، معاون بخش مسائل امور دفاعی، نظم عامه و محافظت، افسران افغان را بحضور پذیرفت، و متعاقباً تصدیقنامه های کارآموزی از جانب مسئولین ذیصلاح فرانسوی به افسران مذکور توزیع گردید.

کارآموزان کشور از مدت اقامت شان در داخل ژاندارمری فرانسه (پولیس نظم عامه فرانسه) ابراز رضایت و خرسندی نمودند، و کارشناسی میزبانان شان و همچنان طرز مهماننوازی ای را که از ایشان بعمل آمد، خاطر نشان ساختند.

رئیس هیئت افغانی که مسئولیت امور پلان گذاری را در حیطهء وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان بعهده دارد، از مدنظرگرفتن توقعات ساحه از بدو مرحله پلان گذاری، بخصوص بذریعهء انتقال روش گرایانه اوامر بشکل تابلو گرافیکی که در یک نقشه مجهز و جامع، همه داده های درک و فهم از یک حالت و شرایط را جمع آوری می کرد، ستایش و قدردانی نمود.

این تعلیماتی که خاصتاً جنبه عملی داشت، بدون شک و شبه در امر پلان گذاری و طرح ریزی انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان که برگزاری آن در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هجری شمسی) پیش بینی شده است، مثمریت تام و کاربُرد اجرایی خاص خودرا خواهد داشت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه