آیا میدانستید

آیا میدانستید ؟ قدیمی ترین قانون حالت مدنی که در آرشیف قنسلی شهر نانت حفظ شده همان نقل است که در 1798 در شهر الیپ کشور سوریه صادر گردیده ولیکن مطابق قانون سال 1765 میباشد. سند دومی نیز از سال 1806 بوده و آن هم از شهر الیپ میباشد. ماده 48 (...)
قسمت بالایی صفحه