"ناتو / اوتان" – اشتراک آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء وزرأی امور خارجه - (اول جون ۲۰۲۱ میلادی / ۱۱ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز سه شنبه اول جون سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۱ جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در یک جلسه ای بصری وزرأی امور خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" اشتراک ورزید. جلسه متذکره به عتاد و آمادگی ها در قبال اجلاس نشست عالی آینده سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" که بروز دوشنبه ۱۴ جون سال ۲۰۲۱ میلادی (۲۴ جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر بروکسِل برگزار می گردد، اختصاص یافته بود.

وزیر امور خارجه کشور حین انجام این تبادل نظرات، بر هدفی که ما برای نشست عالی مورخ ۱۴ جون (۲۴ جوزا) مدنظر گرفته و اولویت قائل هستیم، تأکید ورزید. نشست عالی مورخ ۱۴ جون (۲۴ جوزا) سال جاری نتیجهء فرآیند تعمق و تفکر راهبردی ای را تشکیل می دهد که در اثر تقاضای مورخ ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های قوس/جدی سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) مان درچوکات اتحاد فرا اتلانتیک سپرده شد.

در چنین ماحولی، وزیر امور خارجه کشور وابستگی و شغف مان را به یک اتحادی مبتنی بر ارزش ها، اصول و قواعدی خاطر نشان نمود که سنگ تهداب انکار ناپذیر تحکم و تسدید یکپارچگی و انسجام میان متحدین محسوب می گردد. موصوف نخستین مسئولیت هر یکی از متحدین را در قبال امکانات و ابزار ملی دفاعی که در نهایت امر، جمعاً مستحکم، انعطاف پذیر و پاسخگو باشد، تذکار داد. این تعهدی که قبلاً از جانب متحدین حین اجلاس نشست عالی والِس در سال ۲۰۱۴ میلادی (سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) اتخاذ یافت، بخاطر تشریک بهتر بار و مسئولیت سنگین در بطن اتحاد، سکان و بهترین ضمانت یک رابطهء فرا اتلانتیک مجدداً احیأ و متعادل شده را تشکیل می دهد. جهت نیل به این ارمان، سهم و مدد مؤید اروپاییان به اتحاد فرا اتلانتیک ضروری و بایا توصیف می گردد.

بالاخره، آقای لودریان، ضرورت به پیگیری مطابقت و مطاوعت سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" را با تکاثف حول و حوش راهبردی سازمان مذکور مشاهده نمود. وزیر امور خارجه کشور امروز درمقابل تنش های موجود با فِدِراسیون روسیه، بر اهمیت یک موضع و موقف دفاعی، بازدارندگی واکنشی و واقع بینانه، به همان مکیالی بر جولان و جهش دوبارهء بذل سعی در سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" در راستای تسلط بر اسلحه که بایست زمینهء تقویت و تحکیم ثبات راهبردی را در قارهء اروپا فراهم کند، اصرار ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-au-desarmement-et-a-la-non/2021/article/otan-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-des-ministres-des-259178

تاریخ نشر 03/06/2021

قسمت بالایی صفحه