بخش فرهنگی [fr]

بخش همکاری و فعالیت فرهنگی (S.C.A.C.) ستراتیژی همکاری و عملکرد وزارت امور خارجه و اروپایی در عرصه های گوناگون راه اندازی مینماید.

این بخش در مشورت با آژانس انکشافی فرانسوی (AFD) و در مشارکت با عمل کنندگان محلی جهات همکاری فرانسه در افغانستان را سمتدهی و عملی میسازد. از طرف دیگر، این بخش مسوول پیشبرد فعالیت اش با دیگر عمل کنندگان فرانسوی (مانند انجمن ها و موسسات غیر دولتی، همکاری بیرون از مرکز) میباشد و فعالیتهای اش را با فعالیتهای اتحادیه اروپا و دیگر عمل کنندگان دو یا چند جانبه هماهنگ میسازد.

بالاخره، این بخش مسوول قیمومیت انستیتوت فرانسوی افغانستان (IFA) و هیئت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان (DAFA) میباشد.

بورسهای تحصیلات عالی

دولت فرانسه در موافقت با وزارت تحصیلات عالی به شاگردان ممتاز بورسهای تحصیلی پیشنهاد مینماید که اساساً برای دوره ماستری و دوکتورا و عمدتاً در رشته های زمین شناسی، زراعت، حقوق، مدیریت عامه، صحت و باستانشناسی میباشند. این بورسها بر اساس پروژه که باید با دفتر بورسهای ما در کابل تعیین گردد، داده میشوند.

فورمه رسمی درخواست بورس تحصیلی (به زبان فرانسوی) را میتوانید از اینجا بعد از تاریخ 13 نوامبر سال 2011 بدست آورید :

PDF - 278.1 kb
(PDF - 278.1 kb)

تاریخ نشر 10/11/2013

قسمت بالایی صفحه