از "گُل گندم فرانسه" حمایت نمایید !

" اعطأ و بخشش به "گُل گندم فرانسه"، عون و مدد به کسانی است که می مانند" -

JPEG

از بیش از یک قرن بدینسو، موسسهء "گُل گندم فرانسه" از رزمجویان دیروز و امروز، قربانیان جنگ و دهشت افگنی، فرزندان و شهدای ملت، بیوه های ذکور و اناث، و یتیمان جنگ حمایت می کند.

در اثر پیامدهای بحران صحی ای که کشور آن را می گذراند، عملیات جمع آوری امداد نمی تواند در جاده ها و معابر عامه صورت پذیرد. معهذأ، موسسهء "گُل گندم فرانسه" جهت تداوم پشتیبانی از رویکارهای همبستگی و بزرگداشت، بیش از هر زمانی دیگری ضرورت به یک بسیج نیرومند دارد.

موسسهء "گُل گندم فرانسه" بمناسبت انتظام و انسجام کارزار فراخوان عطأ و هدایای این تشکیل که امسال از تاریخ ۷ الی ۱۳ نوامبر (۱۷ تا ۲۳ عقرب) دایر می گردد، یک کارزار جمع آوری مجازی را راه اندازی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه : https://onu.delegfrance.org/Soutenez-le-Bleuet-de-France

تاریخ نشر 12/11/2020

قسمت بالایی صفحه