شعبه انکشاف

بخش انکشاف در کاپیسا و سروبی گذار از بخش تحکیم ثبات به بخش انکشاف : تاریخچه یک همکاری در منطقه جنگ

به منظور تقویت تداوم تعهد ما در افغانستان یک "بخش تحکیم ثبات" به تاریخ 1 سپتمبر سال 2010 ایجاد گردید. این بخش متشکل از کارشناسان ملکی تحت رهبری یک نماینده بزرگ ملکی در کاپیسا و سروبی و ریاست مستقیم سفیر فرانسه در کابل، عرض اندام نمود.

این بخش از لحاظ مشخصه ارتباطی میان وزارتخانه ها (وزارت امور خارجه، دفاع و عدلیه) و از لحاظ موقعیت (قرارگاه نجراب و توره) که ساحه اصلی عملیات عساکر فرانسوی (قوای خاص لافاییت) بود، در نوع خود یگانه میباشد. هدف این بخش بالا بردن و تقویت تلاشهای است که توسط کشور ما در کاپیسا و سروبی در عرصه های حکومتداری و انکشاف جهت "تحکیم ثبات" راه اندازی گردیده اند.

با تداوم فعالیت های همکاری ملکی فرانسه در این ساحه ازسال 2009 بدینسو 33 میلیون یورو تعهد شده است. بخش انکشافی پی برد که کارکرد اش باید اثر آشکار و دوامدار بالای روند تقویت ظرفیت و توانایی افغانها بگذارد و آنها را در تطبیق و پیشبرد پروژه ها توسط نهادهای محلی و خود مردم کمک نماید.
بخش انکشافی در عرصه های مختلف کلیدی مثلاً حکومتداری، عدلیه، برق رسانی، صحت عامه، معارف، زراعت، انکشاف دهات و آبیاری نیز فعالیت مینماید. پروژه ها قبل از راه اندازی آن توسط تطبیق کنندگان ملکی که تحت نظارت بخش انکشافی و ادارات ذیدخل به همکاری نزدیک همکاران و مقامات افغانی (به سطح دولت مرکزی، ولایت و ولسوالی) شناسایی شده اند.
موافقت فرانسه – افغانستان و افغانیزه شدن پروسه ها پیش شرط اساسی جهت تحکیم ثبات در کاپیسا و سروبی با در نظرداشت انتقال مسوولیتهای امنیتی، حکومتداری و انکشاف پنداشته میشد. قابل یاد آوری است که مراسم واگذاری مسوولیتهای امنیتی ولسوالی سروبی بتاریخ 12 اپریل 2012 در کمپ توره و به تاریخ 4 جولای 2012 در محمود راقی برای ولایت کاپیسا صورت گرفت.
جهت کسب معلومات بیشتر به آدرس انترنیتی ذیل مراجعه نمائید.
webdocs.ecpad.fr/afghanistan/video/video56---56
همه با هم به سوی خودکفایی، 5 سال در کاپیسا و سروبی.
معرفی بخش انکشافی
بخش تحکیم ثبات درحال حاضر با ماموریت و نام جدید که عبارت از ”بخش انکشافی درکاپیسا وسروبـی“ میباشد فعالیت خود راادامه میدهد. پیشبرد این بخش تحت رهبری مستقیم سفیر فرانسه صورت گرفته و مسوول بخش انکشافی نقش مشاور سفیر در امور کاپیسا وسروبی را دارد. مسوول بخش انکشافی جایگزین نماینده ارشد ملکی فرانسوی اسبق میباشد.
مشاور بخش انکشافی کاپیسا وسروبی مسوول انسجام تمام همکاری های ملکی در منطقه متذکره میباشد و در مشاورت نزدیک با مقامات افغانی محلی و ملی، شرکای خارجی، ملکی ونظامی وهمچنین با موسسات بین المللی که علاقمندی به انکشاف این منطقه دارند، کار مینمایند. این بخش مسوول تطبیق برنامه های است که در این منطقه راه اندازی گردیده و باید متوازن با مواردیکه در چوکات معاهده دوستی و همکاری فرانسه- افغانستان منظور گردیده، عمل نماید.
مشاور برای کاپیسا وسروبی یک تیم ازکارشناسان متخصص را رهبری مینماید که عرصه های کاری این تیم به تدریج با بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت مدغم خواهد شد. جهت تبدیل نمودن این دو بخش به یک ساختار واحد که قرار است تا ماه جنوری سال 2015 عرض اندام نماید اولاً از بخش عدلی کار شروع میشود. البته فعالیت هایکه شامل محدوده کاری آژانس انکشافی فرانسه در بخشهای زیربناهای برق، زراعت وصحت عامه میباشد میتوانند درآینده داخل بودجه مستقیم این آژانس شود. بطورعموم، بخش انکشافی یک ارتباط مشورتی عمیق همراه با آژانس انکشافی فرانسه و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت از طریق جلسات منظم جهت تشریک مساعی به ریاست سفیر فرانسه ادامه خواهد داد. ازاول ماه اکتوبر الی 28 ماه می 2013 پرسونل بخش انکشافی در کمپ ویرهاوس (بعد از تغییر مکان پرسونل که از قبل در قرارگاه نجراب مستقر بودند) و سفارت فرانسه جا به جا شده بودند. از 28 ماه می بدینسو تمام پرسونل بخش انکشاف در سفارت فرانسه منتقل شدند.
بخش انکشافی مطابق تشکیل ذیل براساس ساحات کاری تقسیمات شده است :
مشاور برای کاپیسا وسروبی، رئیس بخش انکشافی درکاپیسا وسروبی : آقای ستیفن کاتا مشاور امور خارجه
رئیس ماموریت زراعت
رئیس ماموریت امورحکومتداری
رئیس ماموریت بخش برق، مالی و قراردادها
رئیس ماموریت مالی و قرارداد ها
رئیس ماموریت صحت و معارف
رئیس ماموریت بخش عدلی
یک ترجمان/ دستیار افغان برای رئیس بخش انکشاف

تاریخ نشر 05/11/2013

قسمت بالایی صفحه