انستیتوت فرانسوی افغانستان

 • کنسرت مجتمع "نسیمء آواره – گروه سه نفری نقره"

  در کابل بروز پنجشنبه 03 دسامبر 2015 (12 قوس 1394)، انستیتیوت فرانسه در افغانستان، درچوکات برنامه های فرهنگی اش خارج از محوطه، از "انسامبل" یا مجتمع "نسیمء آواره – گروه سه نفری نقره" که کنسرتی را در مقر سفارت فرانسه اجرأ کرد، پذیرایی بعمل آورد.

  lire la suite

 • تاریخ و فرهنگ : کنفرانس های پروفیسور مایکل باری در کابل و هرات – از تاریخ 9 تا 27 آگست 2015 (از 18 اسد الی 5 سنبله 1394)

  از تاریخ 9 تا 27 آگست 2015 (از 18 اسد الی 5 سنبله 1394)، پروفیسور مایکل باری جهت ارائهء هشت کنفرانسِ عالمانه، خیلی غنی، مملو از واقعات و حکایات تاریخی و نیز حاوی بسته های تصاویر پُرمعنی، در کابل و هرات، از سوی انستیتیوت فرانسه در افغانستان پذیرایی شد. با برگزاری این دورهمآیی های تاریخی و فرهنگی، ...

  lire la suite

 • بسوی کوپ – 21 (COP 21) : کنفرانس در انستیتیوت فرانسوی افغانستان

  بتاریخ 27 می 2015 (مطابق به 6 جوزا 1394)، انستیتیوت فرانسوی افغانستان در چوکات پروگرامِ "بسوی کوپ – 21 (COP 21)" دوهمین کنفرانس خودرا تحت نام "اقلیم، زراعت و جوامع روستایی در افغانستان" دایر نمود. این رویداد با شراکت برنامهء سازمان ملل متحد برای محیط زیست (PNUE)، آژانس ملی حفاظت از محیط زیست (NEPA)، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) و حمایهء (UKAID) و همکاری کشور استونیا برای توسعه، در قصرءملکه باغ بابر کابل انتظام یافت.

  lire la suite

 • انستیتوت فرانسوی افغانستان

  به تاریخ اول جنوری سال 2011 مرکز فرهنگی فرانسه در کابل به انستیتوت فرانسوی افغانستان (I.F.A.) تغییر نام نمود. اینجا را کلیک نمائید تا به صفحه بلاگ این انستیتوت دسترسی نمائید. معرفی تاریخچه : انستیتوت فرانسوی افغانستان یکی از نهاد ها فرهنگی (...)

  lire la suite

قسمت بالایی صفحه