گرامیداشت از قربانیان سوَقصدها در پاریس [fr]

دو مراسم در محوطهَ سفارت فرانسه در افغانستان دایر گردید :

- اولینِ آن فردای کُشتار در دفتر رسانه ای "شارلی هبدو" و خاصتاً برسم احترام به فرانک برِنسولارو، در مقابل آبده یاد بود از کُشته شدگان تدوین یافت. آقای برِنسولارو پولیس بود و محافظت نزدیک ستیفن شاربونیهِ را بعهده داشت. موصوف نزد اعضآی سفارت فرانسه شخصی شناخته شده ای بود که بین سالهای 2011 و 2013 در کابل اجرای وظیفه نموده بود.

- مراسم دوم پریروز 11 جنوری به مجتمع فرانسوی تباران اختصاص یافته بود. در حالیکه تظاهرات و راهپیمایی ها در فرانسه جریان داشت، این گردهمآیی ثانی در کابل بدور تصاویر تیلویزیونی از پاریس و مجموعه عکس ها یا نقاشی ها به ارتباط بسیج شدن های بین المللی در این راستا، تحت شعار "من شارلی استم" ما را بدور هم یکجا ساخت.

تاریخ نشر 13/01/2015

قسمت بالایی صفحه