رئیس جمهور اسبق افغانستان بمناسبت یادبود از رئیس جمهور فقید فرانسه، مراتب تسلیت خویش را در صحیفه مخصوص ابراز اندوه و همدردی سفارت فرانسه به حیز تحریر درآورد.

بروز پنجشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی مصادف به ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی، آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان به مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان واقع کابل تشریف آورد، و صحیفه مخصوص کتاب درج مراتب تسلیت و تعزیت را بمناسبت گرامیداشت از شخصیت سیاسی و ملی آقای ژاک شیراک، رئیس جمهور فقید جمهوری فرانسه امضأ نمود.

JPEG

تذکار باید داد که آقای ژاک شیراک، رئیس جمهور اسبق جمهوری فرانسه بروز پنجشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (۴ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) به سن ۸۶ سالگی درگذشت ؛ آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم رسمی و دولتی ای که بمناسبت یادبود از رئیس جمهور فقید جمهوری فرانسه در شهر پاریس برگزار گردیده بود، اشتراک ورزید،

JPEG

و بدین ترتیب به شخصیت مشارالیه که زمانی همتای اش بود، ادأی احترام نمود.

JPEG

S.E.M. le Président Hamed Karzai https://twitter.com/KarzaiH a signé le registre ouvert à l’Ambassade de France à la suite du décès du Président Jacques Chirac https://twitter.com/hashtag/Chirac?src=hashtag_click Il avait déjà rendu hommage à Paris, à l’occasion de l’hommage national le 30 septembre dernier, à celui qui avait été son homologue.

تاریخ نشر 20/10/2019

قسمت بالایی صفحه