فرانسه سوءقصدهای اخیر را در کابل تقبیح می نماید [fr]

فرانسه یک سلسله سوءقصدهای را که طی روزهای اخیر در کابل و باردیگر امروز در نزدیک میدان هوایی بوقوع پیوسته است، محکوم می کند.

به خانواده های قربانیان مراتب تسلیت خودرا ابراز می داریم.

فرانسه در مبارزه علیه دهشت افگنی، مقامات و مردم افغانستان را از همبستگی اش اطمینان می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه