دعوتی به افتخار محترمه خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان [fr]

بتاریخ 2 می 2015 مطابق به 12 ثور 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در محفل دعوتی که به افتخار محترمه خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان از سوی وزارت امور خارجهء کشور برگزار شده بود، اشتراک ورزید.

بتاریخ 2 می 2015 مطابق به 12 ثور 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در محفل دعوتی که به افتخار محترمه خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان از سوی وزارت امور خارجهء کشور برگزار شده بود، اشتراک ورزید. این محفل به انتخاب محترمه غنی از سوی مجلهء "تایم" بحیث یکی از صد پرنفوذترین شخصیت های سال ارج می گذاشت. خانم رولا غنی فرمود که این عنوان افتخاری تنها منوط به شخص خودش نبوده، بل مشوقی است برای تمام زنان افغانستان.

سفارت فرانسه می خواست خاصتاً در این محفلی گرامیداشت حضور یابد، بخاطریکه سفارت یاد شده در چندین برنامهء حمایت از زنان دخیل است. در ساحهء تعلیم و تربیه، کورس های آموزشی مرتبط به آمادگی امتحانات کانکور شمولیت در پوهنتون ها در شرایط خوب و بهتر، جهت کمک به متعلمین دورهء آخر ثانوی لیسه اناثیه ملالی راه اندازی شده است. فرانسه، لیسه عالی ملالی را از بدو ایجاداش پشتیبانی می نماید. سفارت فرانسه با تدویر چنین برنامهء تعلیمی از نتایج مثبت عملکردهای چندین ساله انتظامات مشابه چند موَسسه فرانسوی، مانند انجمنِ "اَفرَن"، انتباه و الهام گرفته است. سفارت مذکور مصمم است تا با تطبیق پروگرامی بنام "فرانسه – آینده" که به ده تن از عالیترین متعلمین لیسه ملالی پاداش می دهد، یک گام فراتر رود : این برنامه، ده بهترین شاگرد اناث را در طول سال های تحصیلات عالی شان حمایت نموده و به ایشان طی همین سالیان تحصیلی، زمینهء ادامه فراگیری لسان فرانسوی را آماده می سازد. برعلاوه، از %11 تا %12 بورسیه های افغان که تحصیلات شانرا در کشور فرانسه تعقیب می نمایند، دختر خانم ها تشکیل می دهند. واضحاً فیصدی کم رنگی است، ولی این رقم در جملهء بورس های تحصیلات بسویهء دوکتورا به %25 ازدیاد می یابد.

در بخش صحت، دومین مرحلهء اعمار انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا (IMEF) که اختتام کاراش در تابستان سال 2016 پیش بینی شده است، شعبهءخاص و برحال معالجهء اطفال را با بخش مربوط به صحت مادر غنا می بخشد.

بالاخره، هر دو سفارت فرانسه و آلمان مقیم در کابل، در سال 2015 برای دومین سال متوالی، جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن برازندهءسال را اعطاَ نمودند. بعد از جوایز اهداَ شده در ساحات هنر و فرهنگ، امسال محتوای جایزهء زن سال برگزیده شده در عرصهء اقتصاد تخصیص داده شده بود. هدف از تفویض این جایزه، قدردانی از زنان موفق بوده تا الگوی پیروزی باشند برای دیگر خواهران خود !

تاریخ نشر 13/05/2015

قسمت بالایی صفحه