نخستین اشتراک دختران بایسکل سوار افغان در مسابقات دور فرانسه - ۲۰۱۶

JPEG

درماه جولای ۲۰۱۶ برای نخستین بار دختران بایسکل سوار افغان درمسابقات "تور دو فرانس" شرکت می‌ ورزند !

تاریخ نشر 30/05/2016

قسمت بالایی صفحه