اصدار پیام عنوانی مسافرین فرانسوی - (۱۴ مارچ ۲۰۲۰ میلادی / ۲۴ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) [fr]

۷ مورد ابتلا به مرض ویروس کُرونا – کووید - ۱۹ در افغانستان تشخیص و تأیید شده است. اگرچه این مرض واگیر هنوز رسماً به کابل پایتخت کشور سرایت نکرده است، ولی جریان هفته وار عودت ۰۰۰ ۳۰ افغان از سرزمین ایران به داخل کشور، می تواند سریعاً تعداد مبتلایان یا موارد مشکوک به مصاب به این بیماری ساری را افزایش دهد.

به نظر متخصصین، تا اکنون تطبیق تدابیر اتخاذ یافته از جانب مقامات محلی در مقابل خطر واقعی شیوع سرسام آور این مرض کشندهء واگیر در سراسر کشور و علی الخصوص در کابل پایتخت، می تواند وسیعاً ناکافی بدرآید. معذالک، از انجام هر نوع سفری به افغانستان شدیداً پرهیز نموده و خویشتن را برحذر دارید.

برعلاوه، وضعیت و حالت امنیتی در سرتاسر سرزمین افغانستان، منجمله در کابل پایتخت، کماکان خیلی خراب، آشفته، شکننده و بی ثبات است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه