جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ [fr]

بتاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۶ (۱۸ حوت ۱۳۹۴) مصادف به روز بین المللی حقوق زن و برای سومین مرتبه، "جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال" به یک شخصیت زن ورزیده افغان تفویض گردید.

بمناسبت روز بین المللی حقوق زن بتاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۶ (۱۸ حوت ۱۳۹۴)، آقایان ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه و مارکیوس پوتزِل سفیر آلمان در افغانستان از جمعیت کثیری در مقر سفارت فرانسه در کابل پذیرایی بعمل آورده و جایزه ای منبعد سنتی فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال را به برنده اش تفویض نمودند. حضورداشت وزرای محترم امور زنان و تحصیلات عالی این مراسم را افتخار بخشید. مرحلهء شروع رسمی این همایش با ایراد نخستین نُطق محترمه وزیر امور زنان به نمایندگی از حکومت افغانستان، مزین و رنگین گردید.

JPEG

به ادامه سخنرانی محترمه وزیر امور زنان، سفیر فرانسه طی بیانیه خویش از مسیر طولانی که بعد از تعیین روز بین المللی حقوق زن در سال ۱۹۷۷ بواسطهء سازمان ملل متحد تا به امروز پیموده شده است، یادآوری بعمل آورد. آقای ژان – میشل مارلو خاطر نشان نمود که با این وجود، در راستای دسترسی واقعی زنان به تساوی با مردان هنوز در جهان کارهای زیادی به نفع نسوان ، بخصوص در عرصهء تحول ذهنیت ها باقی مانده است. برای اثبات این امر نامبرده توضیح داد که هیئت منصفه جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال به ریاست خانم سیما سمر، تصمیم گرفت تا امسال کاندیدان از میان ورزشکاران انتخاب شوند. این مأمول علی الخصوص جهت شکست مفکوره های جاخورده ای در مورد "کیفیت وضع جسمی" زنان جهت توانمندی شراکت شان در فن ورزش انجام داده شد. موصوف همچنان یادآهانی نمود که در زمانی نه چندان دوری این افکار محک خورده و پذیرفته شده وسیعاً در فرانسه، در اروپا وحتی نزد پییر دو کووبِرتین، بنیانگذار نهضت اولمپیک پابرجا بود.

JPEG

آقای مارکیوس پوتزِل، سفیر آلمان در افغانستان بر اهمیت دیپلوماسی فرانسه و آلمان وابسته به جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال که برای سومین سال متوالی در کابل اعطأ می گردد، تأکید ورزید و از همکاری عالی و خیلی ها قناعت بخش میان آلمان و فرانسه در افغانستان اظهار خرسندی نمود. وی، متعاقباً گذشته ستایش برانگیز و قاطعیت نمادین محترمه زینب حسینی، ورزشکار در بخش آزمایش طاقت در دوش و برندهء جایزه سال ۲۰۱۶ را توضیح کرد.

JPEG

محترمه وزیر امور زنان افغانستان در کنار سفرأی فرانسه و آلمان، درمحفل تفویض جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۶ به محترمه زینب حسینی، شرکت ورزید.

JPEG

برندهء جایزه سال ۲۰۱۶ بعداً یک نُطقی حاوی پیام محکم و برجسته ایراد نمود. در اینجا دو جمله ای از گفتاراش را بازتاب می دهیم. در جمله اول مستقیماً زنان افغان مخاطب اند : "هر آنچه انجام می دهم خاص بخاطر رضای ذات پروردگار است. بارگاه عزوجلی که انسان را آزاد خلق کرده، آزاد به تفکر، خیال و تصور و به دویدن آفریده است ... ". دومین جمله از بیانات اش شاید مشخصاً خواهران ورزشکاراش را هدف قرار داده باشد : "یگانه مشکل واقعی آغاز کار است. زمانیکه یکبار به دوش شروع کردید، هر گامی که برمی دارید شما را منزل کامیابی نزدیکتر می سازد."

JPEG

مراسم با معرفی خانم عاطفه منصوری برندهء جایزه سال گذشته ختم گردید. خانم منصوری عملکردهای را که با اخذ جایزهء فرانسه – آلمان عنوانی زن افغان برازنده سال ۲۰۱۵ به وی امکان پذیر گردید، به حاضرین شرح داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه