بخش همکاری و امور فرهنگی

بخش همکاری و امور فرهنگی سیاست همکاری و امور فرهنگی وزارت امور خارجه را در زمینه های مختلف مربوطه به کار میبرد.

این بخش در تبادل نظر با آژانس انکشاف فرانسه (AFD) و تشریک مساعی با فعالین منطقوی، جهت گیریهای همکاری فرانسه در افغانستان را تهیه و اجرا مینماید. از طرف دیگر خود را علاقه مند به متصل ساختن عملکرد خویش با عملکرد دیگر متصدیان امور فرانسوی (انجمن ها و موسسه غیر دولتی – همکاری غیر متمرکز) و عملکردهای خویش را با عملکردهای اتحادیه اروپا و دیگر فعالین دو یا چند جانبه را تنظیم مینماید.

این بخش حمایت از مرکز فرهنگی فرانسه و هیات نمایندگی باستانشناسی فرانسه در افغانستان را تضمین مینماید.

با بخش همکاری و امور فرهنگی تماس حاصل نمایید

تاریخ نشر 30/10/2013

قسمت بالایی صفحه