بتاریخ 6 نوامبر مصادف 15 عقرب، در چهارچوب "روز جهانی کیفیت"، انسجام یک توافقنامه و یک کانکور به ارتباط بهبودی کیفیت و امن مریض [fr]

این رویداد که بوسیلهَ انستیتیوت فرانسه در افغانستان انتظام یافته بود، حدوداً دو صد اشتراک کننده را پذیرایی نمود. چند رویکرد بِکر مرتبط به بهبودی کیفیت خدمات (تماماً از سوی تیم انضباطی انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال) پیشنهاد شد. در جمله ای رویکردهای انستیتیوت مذکور، پروژهَ برنده جایزه بود که هدف اش ارائهَ ادویات سنجش شده و نسخهَ دقیق طرز استعمال ادویات به مریضان جوان می باشد. نظمی مصارف ادویاتی که در افغانستان وجود ندارد.

تاریخ نشر 17/11/2014

قسمت بالایی صفحه