اعلامیهء رئیس جمهور در پایان نشستء شورای دفاع [fr]

هموطنان عزیزم،

آنچه دیروز در پاریس و سنت – سندونی نزدیک میدان ورزشی فرانسه بوقوع پیوست، یک اعلان جنگ است و در مقابل جنگ، کشور باید تصامیم مناسب اتخاذ نماید. یک عمل جنگجویانه ای است که بوسیلهء لشکر دهشت افگن انجام داده شد ؛ "داعش" این قشون جهادی بر علیه فرانسه و بر ضد ارزش های که ما در همه جهان از آن دفاع می نماییم و بر علیه آنچه هستیم، یعنی کشور آزادی که با تمامی جهانیان گفتگو می نماید، موضع گرفته است. یک عمل جنگی می باشد که با همدستی های داخلی، در خارج آماده شده، تنظیم گردیده و طرح ریزی شده است ؛ تحقیقات بعداً ارتباطات مذکور را روشن خواهد ساخت. یک عمل مطلق وحشیانه ایست که تا بحال 127 کشته و تعدادی زیادی مجروحین بجا گذاشته است. خانواده ها در خوانء غم و افسردگی نشسته اند و مملکت در درد و رنج بسر می برد.


من فرمانء اعلام سه روز ماتم ملی را صادر نمودم. در چوکات حالت اضطراری، همهء تدابیر لازمه جهت محافظت هموطنان و سرزمین ما گرفته شده است. به نیروی های امنیت داخلی، خاصتاً بخاطر عملکرد دیروز شان که موفق به خنثی ساختن دهشت افگنان گردیدند، ادأی احترام می نمایم ؛ معهذآ، اردو و نیروی های امنیت داخلی به بُلندترین سطح مسئولیت های شان بسیج شده اند. من نظارت کردم تا همه وسایل به اشد درجه تقویت یابد : نظامیان در طول روزهای آینده در شهر پاریس گزمه خواهند کرد. فرانسه نظر به اینکه بزدلانه، بطور شرم آور و با خشونت مورد حمله قرار گرفت، در مقابل وحشی های "داعش" بیرحمانه عمل خواهد کرد. فرانسه در چهارچوب قانون، با تمام ابزار مناسب و در همه مناطق، چه در داخل و چه در خارج، در مذاکره و تفاهم با متحدین ما که بنوبهء خود نشان تهدید دهشت افگنی قرار دارند، دست به کار خواهد شد. در این دوره ای آنقدر دردناک، وخیم و آنقدر سرنوشت ساز برای کشور ما، مردم را به اتحاد، اجماع و خون سردی دعوت نموده و بروز دوشنبه جهت گِردهم آوردن ملت در این آزمون، خطاب به پارلمانی که در کنگره ای در وِرسای با هم جمع می شود، بیانیه خواهم داد. فرانسه نیرومند است، با آنکه می تواند جریحه دار شود، ولی همیشه به پا می ایستد و با وجود غم و اندوه ما، هیچ چیزی به کشور صدمه رسانیده نمی تواند. فرانسه مستحکم و فعال است ؛ فرانسه مملکت شجاع بوده و بر وحشت و بربریت پیروز خواهد شد. تاریخ آن را بیاد ما می آورد و قوتی را که امروز می توانیم بسیج نماییم، ما را به این اصل متقاعد می سازد.


هموطنان عزیزم، از آنچه دفاع می کنیم، میهن ماست، ولی خیلی بیشتر از آن نیز است، و آن عبارت است از ارزش های بشری. فرانسه می داند چگونه مسئولیت های اش را بعهده گیرد و من شما را به این وحدت ضروری و واجبی مطلبم.

زنده باد جمهوریت و زنده باد فرانسه !

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه