اظهارمراتب بهترین تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت سال جدید 2016

PNG

سفارت فرانسه در افغانستان بمناسبت سال جدید 2016 مراتب تمنیات نیک خویش را بخدمت شما
دوستان معزز تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه