سران گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در قبال ارتقأی تعلیم و تربیهء دختران تعهد می سپارند – (۱۳ جون ۲۰۲۱ میلادی / ۲۳ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

سران گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" تحت ریاست انگلستان، در اختتام جلسه عالی کاربیس بیِ در راستای ارتقاء و اضطلاع تعلیم و تربیهء دختران در ممالک در حال انکشاف، تصمیم به اتخاذ تعهد گرفتند.

ترازنامه واضح و لامع است : یعنی، مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" درحالیکه معارف جهانی قبلاً از تأخیر و تعلل اهمی نسبت به اهدافی مشخص و تعیین شده درچوکات اجندآی انکشاف پایدار، و علی الخصوص درمحدودهء "اهداف انکشاف پایدار ۴" متضرر گردیده، رنج می برد، ترقی و پیشرفت های کشورهای در حال انکشاف را درعرصهء دسترسی به معارف و تعلم بازهم آسیب پذیرتر گردانید ؛ دختران نخستین قربانیان جانبی این نائبه هستند. احتمال دارد که چندین میلیون تن شان دیگر هرگز به چوکی ها و عقب میزهای مکتب برنگردند.

اعضای گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" جهت عتاد و رسیدگی به تأثیرات این بحران تعلم بی پیشینه، تعهدات مشیدی سپردند : یعنی، باید پشتیبانی دوامدار و مستمر از ممالک شریک در حال انکشاف صورت پذیرد، بگونه ای که از همین اکنون تا سال ۲۰۲۶ میلادی (سال ۱۴۰۵ هجری شمسی) زمینهء دخول ۴۰ میلیون دختر جوان مضاف در چرخ و نصاب معارف، و فراگیری خوانش به ۲۰ میلیون دختر اضافی دیگر در سن ۱۰ سالگی و یا در ختم دورهء تدریسات ابتدائیه فراهم گردد.

بدین منظور، اعضای گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" اعلام داشتند که طی پنج سال آینده اقلاً مبلغ ۲،۷۵ میلیارد دالر امریکایی را به شراکت جهانی برای معارف خواهند پرداخت. مبلغ مزبور به شرکت های متوسط و کوچک – (پی.ام.ای) اذن تمویل مالی راهکارهای تعلیمی را در حدوداً ۸۷ کشور شریک، علی الخصوص با انجام مراقبت و نظارت بر دسترسی به معارف و تعلم با کیفیت دختران خواهد داد. بدین منوال، شراکت جهانی برای معارف قادر به استظهار و حمایت از تعلم ۱۷۵ میلیون دختر و پسر، و شمولیت ۸۸ میلیون تن از اطفال اضافی، منجمله ۴۶ میلیون دختر در سلسلهء نصاب معارف خواهد گردید.

فرانسه، تمویل کننده تاریخی شراکت جهانی برای معارف، مصمم به پیگیری تعهد خویش نزد سازمان فوق الذکر است. فرانسه حین برگزاری اجلاس مجتمع نسل مساوات از تاریخ ۳۰ جون الی ۲ جولای سال جاری میلادی (از تاریخ ۹ تا ۱۱ سرطان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، عون و سهمیه خاص خویش را مخصوصاً بذریعهء یک ساخت وساز تمویل مالی اختصاصی موسوم به "تسریع کننده برای تعلیم و تربیه دختران"، به فعالیت های شرکت های متوسط و کوچک – (پی.ام.ای.) بنفع تعلیم و تربیه دختران اعلام خواهد کرد.

فرانسه در یوم موعود حین اجلاس کنفرانس مورخ ۲۸ و ۲۹ جولای سال ۲۰۲۱ میلادی (۶ و ۷ اسد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) لندن که جمیع تمویل کنندگان و شرکای شراکت جهانی برای معارف را به مقصد جمع آوری پول تا به مبلغ ۵ میلیارد دالر امریکایی برای سالیان ۲۰۲۱ – ۲۰۲۵ میلادی (سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۴ هجری شمسی) محشور گردانیده و گردهم خواهد آورد، نیز حاضر خواهد بود.

جهت مطالعه خبرنامهء نشست عالی کاربیس بیِ : https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/Carbis-Bay-G7-Summit-Communique-PDF-430KB-25-pages-5.pdf

جهت مطالعه ابلاغیهء گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" درمورد تعلیم و تربیهء دختران : قیام در مقابل "کووید-۱۹" و استخلاص اجندآی ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/983587/G7-a-declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030-london-may-2021.pdf

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2021/article/les-leaders-du-g7-s-engagent-en-faveur-de-l-education-des-filles-13-06-21

تاریخ نشر 18/06/2021

قسمت بالایی صفحه