برگزاری نشست عالی جهانی درمورد معارف : تغییر نظم های تعلیم و تربیه در ۹۰ کشور و سرزمین

امروز بسیج بین المللی در راستای معارف یک امر مبرم و خطیر محسوب می گردد. "بحران آموزش" که از قبل مشخصهء بسی مناطق جهان بود، با شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" تشدید یافت. مسدود شدن تأسیسات تعلیمی در جریان بحران صحی منجر به قطع تعلیمات عمده گردید : دو ثلث ممالک در حال انکشاف مجبور به کاهش بودجه های اختصاص یافته به تدریس گردیده، بیش از ۱۰۰ میلیون طفل با خطر تأخیر در آموزش و تعلم مواجه بوده و حدوداً ۲۰ میلیون دختر شاید دیگر هرگز به مکتب برنگردند.

JPEG

تمویل مالی رویکارها برای یک معارف با کیفیت

فرانسه در اجلاس چهارمین کنفرانس تشکیل مجدد مشارکت جهانی درمورد معارف که از روز چهارشنبه ۲۸ تا روز پنجشنبه ۲۹ جولای ۲۰۲۱ میلادی (از تاریخ ۶ الی ۷ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر لندن برگزار گردید، اشتراک ورزید. کنفرانس مذکور از جانب آقایان بوریس جانسون، صدراعظم انگلستان و اهورو کِنیاتا، رئیس جمهوری کِنیا مشترکاً تنظیم و تنسیق یافت. منظور از برگزاری کنفرانس مزبور، جمع آوری مبلغ ۵ میلیارد دالر وعده های اعطأی عون و مدد به تمویل مالی رویکارها در قبال یک معارف با کیفیت در تقریباً ۹۰ کشور در حال انکشاف طی ۵ سال پیشرو (سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۵ میلادی / سال های ۱۴۰۰ – ۱۴۰۴ هجری شمسی) بود.

هدف بُلند پروازانه ای که مشارکت جهانی برای معارف مشخص و تعیین کرده است، بایست زمینهء مدد و معاونت به شمولیت ۸۸ میلیون طفل مضاف در نصاب معارف، و بهبود شرایط و نتایج آموزش و تعلم ۱۷۵ میلیون دختر و پسر را مساعد سازد.

مشارکت جهانی برای معارف چیست ؟

مشارکت جهانی برای معارف یک صندوق وجهی چند جانبه مختص به تمویل مالی معارف در حدوداً ۹۰ کشور در حال انکشاف است. مشارکت جهانی فوق الذکر در سال ۲۰۰۲ میلادی (سال ۱۳۸۱ هجری شمسی) ایجاد گردید و از سوی بانک جهانی در شهر واشنگتُن اسکان داده شد. از سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) بدینسو، مشارکت جهانی برای معارف یک دفتر منطقوی را در شهر پاریس در اختیار خویش دارد.

فرانسه از بدو تأسیس مشارکت جهانی برای معارف، عضو این مشارکت بوده و یک منبع تمویل کننده تاریخی آن بشمار می آید. سهمیه و کمک فرانسه برای دور سالیان ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ میلادی (سالیان ۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ هجری شمسی) تقریباً ۱۰٪ سرمایه های تعهد شده را تشکیل می داد.

فرانسه تا اکنون حدوداً مبلغ ۳۴۷ میلیون دالر را به حساب مشارکت جهانی برای معارف واریز کرده است. فرانسه حین تجدید تعهد تاریخی خویش در اجلاس کنفرانس مورخ ۲ فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ دلو سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) داکار، نصف سهمیه و مدد اش (یعنی، مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو) را بنام ممالک منطقهء ساحل افریقا تسجیل و ترقیم داشت.

بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۰ میلادی (سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۹ هجری شمسی)، کشورهای "جی.۵" ساحل از مبلغ ۶۸۵ میلیون یورو از سوی مشارکت جهانی برای معارف (۱۰٪ تمویل مالی) مستفید گردیده، درحالیکه ۱۹ کشور در حال انکشاف مقدم در برنامهء همکاری فرانسه، حدوداً ۴۰٪ تمویل مالی شرکت های کوچک و متوسط – (پی.ام.او.) را اخذ کردند.

آژانس انکشافی فرانسه – (ای.اف.دی.) در زمرهء ۱۰ آژانس یا سازمان بین المللی شریکی است که مسئولیت و مکلفیت تطبیق سرمایه های شرکت های کوچک و متوسط – (پی.ام.او.) را بدوش دارند. بدین منوال، آژانس انکشافی فرانسه - (ای.اف.دی.) این نقش را در پنج کشور افریقا (یعنی، بورکینا فاسو، بوروندی، گینهِ، نیجر و سِنِگال) ایفا می کند.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2021/article/sommet-mondial-sur-l-education-transformer-les-systemes-educatifs-dans-90-pays

تاریخ نشر 31/07/2021

قسمت بالایی صفحه