گزارش مشترک مرکز تحلیل، پیش بینی و راهبرد وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (سی.ای.پی.اس.) / انستیتیوت تحقیق راهبردی مکتب نظامی وزارت دفاع ملی جمهوری فرانسه (آی.ار.اس.او.ام.) – دستکاری های اطلاعات : یک چالشی در برابر نظام های مردم سالار مان (۴ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۳ سنبله ۱۳۹۷)

خبرنامهء مطبوعاتی :

دستکاری های اطلاعات پدیده جدیدی نیست، اما نظر به ظرفیت های بی پیشینه نشر و پخش، و ترویج اشکال ویروسی از سوی انتِرنِت و شبکه های اجتماعی، و همچنان بحران اعتمادی که دامنگیر نظام های مردم سالار مان گردیده، یک بُعد بی سابقه ای بخود اختیار کرده است. این پدیده با چندین مداخله انتخاباتی طی سالیان گذشته ظهور کرده و نظام های مردم سالار و حاکمیت نهادهای آنها را تحت تهدید قرار داده است. معذالک، مرکز تحلیل، پیش بینی و راهبرد وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (سی.ای.پی.اس.) / انستیتیوت تحقیق راهبردی مکتب نظامی وزارت دفاع ملی جمهوری فرانسه (آی.ار.اس.او.ام.) برای مطالعه و مداقه پدیده متذکره، توانمندی های شان را وفاق بخشیدند.

JPEG

این گزارش برای فهم بهتر از نوعیت و خاصیت معضل و شناسایی عملکردهای مناسب و موثری که از سوی دول و جوامع مدنی تطبیق می گردد، ثمرهء یک تحقیق ساحوی است (حدوداً صد مصاحبه انجام یافته دردستکم بیست کشور). گزارش فوق نیز بر ادبیات علمی وافر و موجود اتکا می کند. گزارش مذکور قبل از تدوین و درج ۵۰ توصیه عملکرد، علل، عواقب و جوابات به جعلکاری ها یا دستکاری های اطلاعات را که منشأی دولتی داشته و مردمان دول دیگر را هدف قرار می دهد، مورد معاینه و بررسی قرار می دهد.

گزارش یادشده بمناسبت اجلاس بیست و ششمین کنفرانس سفرأی فرانسه (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/xxvie-conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices-2018-27-31-aout-2018/) که از سوی وزارت اروپا و امور خارجه کشور تنظیم گردیده بود، برای نخستین بار بتاریخ ۲۸ آگست ۲۰۱۸ میلادی (۶ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی) معرفی گردید ؛ متعاقباً بتاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی) در مکتب نظامی طی یک کنفرانسی که از جانب خانم فلورانس پَرلی، وزیر دفاع ملی جمهوری فرانسه گشایش یافت، رسماً معرفی و ارائه شد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/manipulations-de-l-information/article/rapport-conjoint-caps-irsem-les-manipulations-de-l-information-un-defi-pour-nos

تاریخ نشر 10/09/2018

قسمت بالایی صفحه