سازمان جهانی سیاحت – اشتراک آقای ژان - بَتیست لوموان در جلسهء کُمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی سیاحت – (او.ام.تی.) – (کنفرانس بصری، ۳ جون ۲۰۲۱ میلادی / ۱۳ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

بروز پنجشنبه ۳ جون سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۳ جوزا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، آقای ژان - بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه مسئول صنعت سیاحت، فرانسوییان مقیم خارج از کشور و جوامع فرانسوی زبان، در جلسهء کُمیسیون منطقه ای اروپا سازمان جهانی سیاحت – (او.ام.تی.) که وزرأی صنعت سیاحت ۴۲ دولت اروپایی را متجمع و محشور می گرداند، اشتراک ورزید.

وزرأی مذکور ازسرگیری تدریجی تحرک در قارهء اروپا را درحالیکه فصل تعطیلات تابستانی فرا رسیده و کارزار تزریق واکسین های ضد کُرونا پیشرفت حاصل نموده و این است که محیی امید و ارتجاء خروج از بحران طی ماه های آینده بشمار می آید، مطمح بحث و مداقه قرار دادند. ایشان درمورد هدایت امور مختلف از سوی سازمان جهانی سیاحت – (او.ام.تی.) در راستای همسویی و همگامی با دول در مهار مهام دوباره بخش مزبور، مانند داوطلبی رویکارها عنوانی شرکت های بدیع سیاحت، نشر و پخش محتوای تعلیمات و یا ایجاد یک سکوی جهانی مختص به شغل در صنعت سیاحت، نیز گفتگو و مشافهه نمودند.

برعلاوه، وزرأی فوق الذکر دربارهء انتقال سبز صنعت سیاحت که ایشان همچون یک اولویتی برای برنامهء کاری سازمان فوق الاشعار طی سال های ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ میلادی (سال های ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ هجری شمسی) مشخص و تعین نموده اند، محادثه و تبادل نظر انجام دادند. منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه مسئول صنعت سیاحت، فرانسوییان مقیم خارج از کشور و جوامع فرانسوی زبان تذکار داد که تغییر دوامدار صنعت سیاحت یک محور انتظامی جهش مجدد در فرانسه بوده و درچوکات "صندوق وجهی صنعت سیاحت مستمر" و "راهکار آینده جبال" از سوی دولت حمایت و تمویل مالی می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/organisation-mondiale-du-tourisme-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-a-la

تاریخ نشر 05/06/2021

قسمت بالایی صفحه