چین – دیپلوماسی اقتصادی – بیست و چهارمین کمیسیون مختلط فرانسه و چین برای تجارت و سرمایه گذاری ها (پاریس، ۳ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۲ میزان ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، آقای گاو هوشِنگ، وزیر تجارت جمهوری خلق چین را بمناسبت بیست و چهارمین کمیسیون مختلط فرانسه و چین برای تجارت و سرمایه گذاری ها بحضور پذیرفت.

JPEG

این کمیسیون مختلط یک جایگاه تبادل نظریات بسطح بُلند بوده که هر سال متناوباْ در فرانسه و در چین تدویر می یابد. کمیسیون مذکور زمینه را مساعد می سازد تا تمام موضوعاتی مربوط به تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای فرانسه و چین، بطور عینی و باز مورد تدقیق و ارزیابی واقع گردد.

JPEG

امسال کمیسیون یادشده، خاصتاً مسائل افزایش داد و ستد تجارتی ما، حمایت از سرمایه گذاری های متقاطع ، مشکلات دسترسی به بازار و شراکت ها در بخش های جدید توسعه را مطمح جر و بحث قرار داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-chine-evenements/article/chine-diplomatie-economique-24e-commission-mixte-franco-chinoise-pour-le

تاریخ نشر 04/10/2016

قسمت بالایی صفحه