"سیمینار شرکت های" بخش امنیت – دفاع : وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در قلب دیپلوماسی اقتصادی (۱۶ می ۲۰۱۹ / ۲۶ ثور ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۶ می ۲۰۱۹ میلادی (۲۶ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از اجلاس چهارمین دور "سیمینار شرکت های" اش در پیوند با بخش های امنیت ودفاع، پذیرایی و میزبانی کرد. ریاست همکاری امنیتی و دفاعی – (دی.سی.اس.دی.) با حمایت ریاست دیپلوماسی اقتصادی – (دی.او.)، مجالس بحث و تبادل نظرات مفصل را میان دستکم ۲۳۰ شرکت کوچک و متوسط –(پی.ام.او.) و شرکت های با ساختار بین البین – (او.تی.ای.)، حدوداً پنجاه تن از همکاران نظامی و رسمی، و همچنان محصلین مکاتب بزرگ روابط بین المللی تدوین و تنظیم کرد.

JPEG

سیمینار مذکور تحت عنوان "تمویل های مالی و بازارهای رسمی، کدام فُرصت های خوب و مناسب برای شرکت های فرانسوی ؟"، طی دو مقطع زمانی ذیل تدویر یافت :

- صبحگاه : تشکیل میزهای مدور درمورد معضل جهانی سازی بازارهای شرکت های کوچک و متوسط – (پی.ام.او.) / شرکت های با ساختار بین البین - (او.تی.ای.). منظور از این کار، ارائهء معلومات و تبادلات مفید و کارآمد به شرکت ها دربارهء مشکلاتی که شرکت های مذکور بسطح بین المللی با آن مواجه می شوند، بود ؛

- بعد از ظهر : انجام بیش از ۳۲۰ ملاقات سریع میان شرکت ها، همکاران نظامی و رسمی. اجرای این تمرین در ظرف ۱۰ دقیقه جهت اقناع، مثمر و موثر ثابت شد، و به شرکت های حاضر زمینهء کسب اطلاعات لازمه را ازنزد فعالان بخش های امنیت و دفاع در مسائلی مرتبط به سکتور کارشناسی و موضوعات مورد دلچسپی و نگرانی شان، فراهم کرد.

انجام گفتگوی مستقیم و سازنده میان فعالان وابسته بهم دربخش امور امنیتی و دفاعی، علاوه بر دست آوردهای دیگر، به شرکت ها زمینهء شناخت بهتر از تقسیم نقش ها میان وزارت مزبور و موسسهء "بِزنِس – فرانس" یا تجارت فرانسه را در قبال پشتیبانی از شرکت ها مساعد ساخت.

JPEG

بخش پیوند – شرکت ها (اس.ال.او.) ریاست همکاری امنیتی و دفاعی – (دی.سی.اس.دی.) که تنظیم کننده این رویداد بود، شرکای اقتصادی فرانسوی را درعرصهء امور امنیتی یا دفاعی در طی مراحل اقدامات شان برای صادرات، همسویی و همگامی می کند. این عملکرد بخصوص در تعبیه و تدوین یک "مرجع شرکت ها" که عرضه ها و استقرار شرکت های فرانسوی ذیربط بخش را در تماس و ارتباط با ریاست دیپلوماسی اقتصادی – (دی.او.) آمارگیری می کند، تبلور می یابد. صورت واضح و مکمل این "مرجع شرکت ها" در داخل شبکهء دیپلوماتیک نشر و بخش می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2019/article/seminaire-entreprises-du-secteur-securite-defense-le-meae-au-coeur-de-la

تاریخ نشر 05/06/2019

قسمت بالایی صفحه