اقلیم – گفتگو و تبادل نظریات ژان – ایوو لودریان با همتایان اش (۸ جون ۲۰۱۷ / ۱۸ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بمناسبت تدویر میز مدوری از جانب رئیس جمهور فرانسه بروز سه شنبه ۶ جون ۲۰۱۷ (۱۶ جوزا ۱۳۹۶) درمورد بسیج فعالان جامعهء مدنی برای اقلیم، تعهد کشور فرانسه را در راستای مبارزه با بی نظمی اقلیمی تجدید نمود.

JPEG

موصوف ابتکارات عملی را که فرانسه در چهارچوب پلان عملیاتی آغاز شده از جانب رئیس جمهورخواستار تطبیق آن در قاره های اروپا و افریقا است، معرفی نمود. وی بدین مناسبت نیاز به همبستگی با کشورهای بیشترین آسیب پذیر در مقابل پیامدهای بی نظمی اقلیم را تذکار داد.

آقای ژان – ایوو لودریان در هفته گذشته بخصوص تعاملات مذکور را با همتایان سعودی (۶ جون / ۱۶ جوزا)، پولندی و نارویژی (۷ جون / ۱۷ جوزا) اش مطرح ساخت. مبارزه علیه نابسامانی های اقلیمی نیز در اجندآی گفتگوهای نامبرده در قاهره بروز پنجشنبه ۸ جون (۱۸ جوزا) با همتایان مصری اش، و بروز جمعه ۹ جون (۱۹ جوزا) در پراگ با همتای چک اش جا داشت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-echanges-de-jean-yves-le-drian-avec-ses-homologues-08-06-17

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه