اقلیم – توافقنانهء پاریس – نتیجهء روند شمولیت اتحادیهء اروپا و دول عضو آن (۵ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۳ میزان ۱۳۹۶)

کشور فرانسه از تصویب مورخ ۵ اکتوبر (۱۳ میزان) توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم از سوی کشور جمهوری چِک که روند شمولیت تمامی اتحادیهء اروپا و دول عضو آن را به اتمام می رساند، استقبال و ستایش می کند.

منبعد توافقنامهء پاریس که بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی (۲۲ قوس ۱۳۹۴ هجری شمسی) ضمن برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درمورد اقلیم یا "کوپ ۲۱ - COP 21" تصویب گردیده بود، از سوی ۱۶۶ مملکت جهان وضع و امضأ شد. هدف از توافقنامه متذکره، مهار نمودن صعود دمای عمومی به کمتر از ۲ درجه سلسیوس، تقویهء ظرفیت های تطابق و همسویی ممالک با تغییرات اقلیمی و سمت و سو دهی مسیر مالی بصوب فعالیت های اقتصادی با افرازات ضعیف گازهای گلخانه ای است.

جمهوری فرانسه در راستای موفقیت کنفرانس بین المللی ملل متحد دربارهء اقلیم - "کوپ ۲۳ - COP 23" که در ماه نوامبر امسال تحت ریاست فیجی، و پیروزی کنفرانس جهانی اقلیم - "کوپ ۲۴ - COP 24" که اینبار از سوی کشور پولند رهبری خواهد گردید، جد و جهد می ورزد. فرانسه می کوشد تا از یک اتحادیهء اروپای که حافظ یک رویکرد نمادین و حاوی اهداف بلندتر باشد، دفاع کند.

جمهوری فرانسه، بمناسبت مراسم گرامیداشت از دومین سالگرد توافقنامهء پاریس بتاریخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) و جهت تشویق و ترغیب فعالان مالی عامه و خصوصی به سهمگیری، در شراکت و همکاری با سازمان ملل متحد و بانک جهانی یک جلسه عالی را در شهر پاریس تدویر می نماید. جلسه عالی مزبور، جهت ساخت و ساز جمعی ابزار، پایه ریزی و انسجام اتحادها و روی دست گرفتن ابتکارات ضروری فراروی تعامل "سبزسازی" امور مالی، و تسریع تطبیق رویکارهای عملی در ساحه، جمیع فعالان کلیدی دنیای اقتصاد و اقلیم را دورهم جمع خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/climat-accord-de-paris-conclusion-du-processus-d-adhesion-de-l-union-europeenne

تاریخ نشر 22/11/2017

قسمت بالایی صفحه