ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس شورای عالی صلح افغانستان - (کابل، ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۲۷ سنبله ۱۳۹۸)

قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۷ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار رئیس شورای عالی صلح ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر ضمن این دیدار رسمی و دوستانه، مسائلی مربوط به صلح و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ هجری شمسی / سال ۲۰۱۹ میلادی پیشرو را که باید بگونهء آزاد، عادلانه و شفاف برگزار گردد، مطمح بحث مفصل، و تبادل نظر مفید و مثمر قرار دادند.

The Ambassador had fruitful exchanges with Mr. M. Karim Khalili, Chairman of the High Peace Council, on peace and the upcoming election 2019 which has to be free, fair and transparent.

https://twitter.com/hashtag/Afghanistan?src=hash https://twitter.com/hashtag/peace?src=hash https://twitter.com/hashtag/election2019?src=hash https://twitter.com/Khalili_af https://twitter.com/AmbassadeKaboul?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AAmbassadeKaboul&ref_url=https%3A%2F%2Faf.ambafrance.org%2F-Francais-

تاریخ نشر 19/09/2019

قسمت بالایی صفحه