ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان - (کابل، ۱۳ مارچ ۲۰۱۹ / ۲۲ حوت ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۳ مارچ ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲۲ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از جانب آقای داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار رئیس اجرائیه کشور واقع قصر سپیدار کابل بحضور پذیرفته شد.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار و مشافهه کاری، جریان مذاکرات صلح، روند انتخابات ریاست جمهوری ... و تحول اوضاع امنیتی کشور را مطمح بحث و مداقه مفصل قرار دادند.

تاریخ نشر 18/03/2019

قسمت بالایی صفحه