مراسم خداحافظی نظامی به افتخار دگرمن یَن سودریِ [fr]

دگرمن یَن سودریِ بعد از 32 سال ایفای خدمت به فرانسه، آماده ترک وظیفه اش می باشد. بتاریخ 14 جولای 2015 (23 سرطان 1394) مراسمی بریاست سفیر و اَتَشه نظامی سفارت در مقابل آبدهء یادبود از کشته شدگان، به افتخارِ این سرباز و خدمتگذار ملت که طی دوران طویل خدمت اش از خود درخشش و برازندگی نشان داده است، دایر گردید.

JPEG

و این در کابل بود که سرافسرء قوه بحری فوق الذکر با موجودیت و همکاری چند برادر همرزم، مجتمع دیپلوماتیک و رفقای نیروی امنیت، با شور و شوق همیشگی و بطور نمادین برای آخرین بار از خود حس انعطاف ناپذیری برای دفاع از ارزش ها، شجاعت، افتخار و وفاداری به جمهوریت را تبارز داد و معهذأ در این محفل تودیعی، ایشان سپاس کامل برادرانه و جاویدانهء خویش را به وی اظهار داشتند.

تاریخ نشر 20/07/2015

قسمت بالایی صفحه