بازدید سفیر فرانسه از نمایشگاه آثار نقاشی سرزمین افغانستان در پوهنتون امریکایی افغانستان - (کابل، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ / ۷ قوس ۱۳۹۸)

قبل از ظهر روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۷ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان همگام با هیئت معیتی خویش جهت بازدید از نمایشگاه آثار نقاشی و میناتوری افغانستان، به پوهنتون امریکایی افغانستان واقع دارالامان کابل تشریف برد.

JPEG

موصوف در محل نخست از جانب مسئولین و اساتید پوهنتون مذکور مورد استقبال و پذیرایی گرم قرار گرفت، و متعاقباً حین بازدید از نمایشگاه آثار میناتوری و نقاشی اعصار گذشته و قرن معاصر افغانستان که بیانگر میراث فوق العاده غنامند و ژرف این سرزمین باستان است، توضیحات و تفصیلات لازمه پروفیسور مایکل بِری را با دقت شنید.

JPEG

این آثار گرانبهای هنر نقاشی و میناتوری خطهء تاریخی کشور گنجینه های است که باید از آنها محافظت جدی بعمل آید، و همچنان کَلیدی توصیف می گردد جهت درک و فهم واضح و درست از جامعهء کثرتگرای افغانستان.

JPEG

The Ambassador went to the American University of Afghanistan to visit the exhibition of medieval and modern Afghan paintings. The explanations of Professor Michael Barry highlighted the incredible depth and richness of Afghanistan’s inheritage, a treasury to protect and a key to understand the Afghan plurality.

تاریخ نشر 04/12/2019

قسمت بالایی صفحه