بازدید سفیر فرانسه از عمارت اسبق و تاریخی سفارت فرانسه در کابل

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بتاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۷ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی، از ساختمان و محل تاریخی واقع کابل که حین استقرار روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان جمهوری فرانسه و دولت شاهی افغانستان در سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی) در اختیار نمایندگی کشور فرانسه قرار داشت، بازدید بعمل آورد. از آن زمان تا اکنون ۹۶ سال می گذرد... .

JPEG
JPEG
JPEG

تاریخ نشر 30/09/2018

قسمت بالایی صفحه