قبرس – حفر در مدیترانهء شرقی (۹ جولای ۲۰۱۹ / ۱۸ سرطان ۱۳۹۸)

جمهوری ترکیه امر اجرای عملیات جدید حفر را در مدیترانهء شرقی، بشمول مناطق مربوط به ساحهء اقتصادی منحصر به فرد جمهوری قبرس صادر و اعلام کرد.

جمهوری فرانسه در چنین جو و فضای موجود، وابستگی سدید به رعایت حقوق بحر و همچنان همبستگی خویش را با جمهوری قبرس که به حاکمیت اش باید احترام گذاشت، تذکار می دهد ؛ خانم فِدِریکا موگِرینی، نماینده ارشد اتحادیهء اروپا نیز ارجگزاری به حاکمیت و صلابت جمهوری قبرس را بتازگی یادآور گردید.

ما از جمهوری ترکیه می خواهیم تا از اقدام به هرعملی که یحتمل در تناقض با حق قرار گرفته و ثبات منطقوی را به مخاطره اندازد، ابأ ورزد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chypre/evenements/article/chypre-forage-en-mediterranee-orientale-09-07-19

تاریخ نشر 23/07/2019

قسمت بالایی صفحه