سازمان ملل متحد – انتخابات در شورای امنیت ملل متحد (۸ جون ۲۰۱۸ / ۱۸ جوزا ۱۳۹۷)

فرانسه به کشورهای افریقای جنوبی، آلمان، بلژیک، اندونیزیا و جمهوری دومینیکن از بهر انتخاب شان در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقطع دو سالانه ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ هجری شمسی)، مراتب تبریکات و تهنیات نیک خویش را تقدیم می دارد.

ما، سر از تاریخ اول جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ جدی سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) از چشم انداز بذل سعی و زحمات خیلی تنگاتنگ با کشورهای فوق الذکر در همه پرونده های مدغم در فهرست کاری یومیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش اش در راستای حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی در جهان اساسی و بارز محسوب می گردد، احساس شعف و مسرت می نماییم.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-election-au-conseil-de-securite-des-nations-unies-8-06-18

تاریخ نشر 05/07/2018

قسمت بالایی صفحه