• ملاقات میان خانم َانیک ژیراردَن، وزیر خدمات عامه و آقای موسی ابوزید، رئیس شورای کارمندان عمومی فلسطین (۹ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ حوت ۱۳۹۵)

خانم اَنیک ژیراردَن، وزیر خدمات عامه فرانسه، آقای موسی ابوزید رئیس شورای کارمندان عمومی فلسطین و همچنان عالیجناب آقای سلمان الحرفی، سفیر فلسطین در پاریس را بحضور پذیرفت.

JPEG

خانم اَنیک ژیراردَن، وزیر خدمات عامه فرانسه، آقای موسی ابوزید رئیس شورای کارمندان عمومی فلسطین و همچنان عالیجناب آقای سلمان الحرفی، سفیر فلسطین در پاریس را بحضور پذیرفت.

طی این ملاقات و گفتگو، تقویت آینده همکاری دوجانبه میان فرانسه و فلسطین در بخش آموزش ادارآت عالی بواسطهء یک شراکت و همسویی تنگاتنگ بین مکتب ملی اداره فرانسه و مکتب عالی اداره فلسطین که در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) ایجاد گردید، تحت بحث و ارزیابی ذوات فوق الذکر قرار گرفت.

خانم اَنیک ژیراردَن بر محور سه موضوع اصلی ذیل به تشکیل یک گروه کاری میان فرانسه و فلسطین قبل از ماه می ۲۰۱۷ میلادی (ثور/جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) تعهد سپرد
:

- ۱۷ هدف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) با نگاهی خاصی بر جایگاه زنان در مقام های فرماندهی ؛
- شفافیت و مبارزه علیه فساد در داخل نظام خدمات عامه ؛
- مدیریت منابع بشری دولت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires

تاریخ نشر 16/03/2017

قسمت بالایی صفحه