افغانستـــــــــــــــــــــان- تصمـــــــــــیم کمیسیــــون مستقل انتخابات JPEG

کمیسیون مستقل انتخابات افغان یگانه نهاد با صلاحیت قانونی تأئید نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سپتامبر 2010 میباشد که تصمیم خود را به تاریخ 21 اگست اعلان نمود. با اعلان این تصمیم کمیسیون به یک دوره ابهام و نامعلومی که انتخابات به تعقیب خود داشت و فعالیت نهاد های افغانی را متأثر و مختل نموده بود، پایان داد.

فرانسه مانند هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ( UNAMA) و اتحادیه اروپا روی اهمیت از سرگیری دوباره، سریع و آرام وظایف پارلمانی تأکید مینماید. مردم افغانستان از پارلمان، حکومت و قوای قضایه انتظار دارند که هر یک در حیطه صلاحیت تعین شده شان و با مطابقت با قانون اساسی غرض آوردن صلح و سعادت در کشور شان کار نمایند.
فرانسه پشتیبانی کامل خود را از مردم افغانستان و از نهاد های دیموکراتیک آن یک بار دیگر تأئید میکند.

تاریخ نشر 13/09/2011

قسمت بالایی صفحه