Offre d’emploi - Vacancy annoucement

سفارت فرانسه برای رفع نیازمندی های دفاتر مختلف خویش در کابل، در جستجوی محافظان امنیتی که دارای تجربۀ کافی در بخش های (تلاشی بدنی، تشخیص توسط وسایل الکترونیکی، باز نمودن تصاویر گرفته شده توسط اسکنر اشعه X، بررسی موتر ها) باشند، میباشد. کار کردن در گروپ و ساعات انعطاف پذیر. مردان و زنان. آشنایی با زبان انگلیسی و/یا فرانسوی مورد نظر.
لطف نموده، خلص سوانح مفصل خویش را همراه با کاپی اسناد هویت به آدرس ذیل ارسال نمایید:

سفارت فرانسه در افغانستان – بخش همکاری ها و امور فرهنگی
جاده شیرپور، شهرنو
پست بکس نمبر 1596، کابل - افغانستان

تاریخ نشر 27/10/2015

قسمت بالایی صفحه