"بیش از هر زمان دیگری، تبیین اندکترین انعطاف و تحمل دربرابر خشونت های خانوادگی بخشودنی نیست."

پاسخ به فراخوان منشی عمومی سازمان ملل متحد درمورد خشونت های مبتنی بر جنسیت و ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"

اعلامیهء ۱۲۴ دولت عضو و ناظر سازمان ملل متحد – ۸ اپریل ۲۰۲۰ میلادی/ ۲۰ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

"ما از فراخوان آقای انتونیو گوتِرِش، منشی عمومی سازمان ملل متحد درمورد جنسیت و ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" پشتیبانی تام می نماییم.

درحالیکه یک تعداد فزاینده ممالک تدابیر قرنطینه را درقبال افزایش موارد عفونت اتخاذ می کنند، شماره های تماس عاجل و مراکز استقبالیه و پذیرایی از قربانیان خشونت خانوادگی با قوس صعودی ندأهای مدد خواهی در سرتاسر جهان مواجه است. برای قربانیان و بازماندگان، وقتیکه خشونت در مکانی که به ایشان بحیث پناهگاه توصیه می شود- یعنی در منزل بوقوع می پیوند، دیگر هیچ راه گریز و فراری باقی نمی ماند.

بیش از هر زمان دیگری، تبیین اندکترین انعطاف و تحمل در برابر خشونت های خانوادگی بخشودنی نیست. ما به تصدیر امر جلوگیری و جبران خشونت های مبتنی بر جنسیت در قلب پاسخ های ملی و بین المللی مان، بشمول تضمین زنان به دسترسی ایمنی به اطلاعات و خدمات، تعهد می سپاریم.

ما به عمله و فعله صحی، کارکنان اجتماعی، سازمان های جامعهء مدنی و همچنان به بخش نسوان سازمان ملل متحد و به دیگر دفاتر سازمان مذکور بخاطر بذل تلاش های چشمگیر شان در راستای مدیریت این بحران ادأی احترام و اکرام می نماییم.

زنان محض قربانیان این پدیدهء شوم نیستند. زنان یک نقش عمده ای را در ارائهء پاسخ به مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" ایفا می نمایند. حدوداً %۷۰ کارمندان صحی و خدمات اجتماعی را زنان تشکیل می دهند. زنان نیز یک حصه نامتوازن کار بدون معاش و پاداش را انجام داده و فعالان الزامی انکشاف پایدار همه ممالک محسوب می گردند.

بدین ترتیب، ما باید اطمینان حاصل نماییم که زنان در اتخاذ تمامی تصامیم منوط به پاسخ دهی و قیام سهم بارز دارند. این امر یگانه وتیره و شیوهء " بازسازی بهتر" برای همگان اعم از زنان و مردان توصیف می گردد."

۱- افغانستان، ۲- افریقای جنوبی، ۳- البانیا، ۴- آلمان، ۵- آندور وغیره

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://onu.delegfrance.org/Plus-que-jamais-la-tolerance-zero-s-impose-pour-les-violences-domestiques

تاریخ نشر 10/05/2020

قسمت بالایی صفحه