ماموریت سفارت فرانسه در محمود راقی [fr]

آقای سلواتور پاپالاردو رئیس شعبه انکشافی سفارت فرانسه و آقای اویوییر کرون مسوول پروژه حکومتداری محلی به تاریخ 25 فبروری از محمود راقی بازدید به عمل آوردند. این بازدید شامل پروژه تقویت حکومتداری محلی بود که توسط برنامه انکشاف ملل متحد راه اندازی و توسط فرانسه به ارزش 300.000 یورو تمویل میگردد. در ین بازدید خانم افریدیتا میکولی مسوول محلی برنامه انکشاف ملل متحد آنها را همراهی نمود.
در جریان این بازدید آنها با والی کاپیسا، رئیس و معاون شورای ولایتی، ولسوال تگاب و شهردار محمود راقی ملاقات نمودند. نمایندگان سفارت فرانس از تعمییر جدید ریاست صحت عامه که کار ساخت و ساز آن توسط فرانسه تمویل شده بود نیز بازدید نمودند.
نمایندگان سفارت فرانسه راجع به فاز سومی و نهایی پروژه برق رسانی با مسوولین محلی بحث نمودند. شایان یادآوری است که احداث خط برق در منطقه برای بخش صحت بالخصوص اعمار شفاخانه در تگاب و در بخش انکشاف روستایی همچنین پروژه زرع انار از اهمیت به سزای برخوردار است.

PNG PNG
تعمییر جدید ریاست صحت عامه

PNG
همراه با رئیس شورای ولایتی

PNG
جنرال محراب الدین صافی والی کاپیسا

تاریخ نشر 06/03/2014

قسمت بالایی صفحه