افغانستان – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۴ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲ عقرب ۱۳۹۷) [fr]

سوال : بروز شنبه ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۸ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، قادر داوودزی، ترجمان نزد اردوی فرانسه در اثر یک سوءقصدی در پایتخت کابل جانباخت. موصوف جهت اخذ ورقهء اقامت در فرانسه، دوبار پروندهء نامزدی اش را ارائه کرده، ولی به تقاضاهای اش جواب رد داده شده بود. آیا فرانسه وظیفه و مسئولیت اش را در امر استحفاظ از سر و جان نامبرده انجام داد ؟ شاخصه های رد و یا پذیرش یک پرونده کدام ها است ؟

جواب : نخست باید شرایط این درگذشت و حال و وضعیت شخص متوفی مشخص و واضح گردد.

در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی)، فرانسه برای آنعده اشخاصیکه از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۴ میلادی (از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) با نیروهای مان اجرای وظیفه نموده اند، یک کُمیسیون بین الحکومتی ای ایجاد کرد. این کُمیسیون موظف، جهت بررسی وقایع و تثبیت صدق و کذب و یا مشروعیت درخواستی ها، هر یکی از متقاضیان را برای مصاحبه و پُرس و پال پذیرفت. متعاقباً، از متقاضیان عزیمت به فرانسه دعوت بعمل آمد تا عرایض تقاضای ویزه شان را به مرجع ذیصلاح تسلیم کنند. تا اکنون، بیش از ۱۰۰ تن از کارکنان ملکی استخدام شده محلی (پی.سی.ار.ال.) اسبق معهء خانواده های شان در فرانسه پذیرفته شده اند، و از آنها در این کشور مراقبت و موظبت بعمل آمده است.

بعضی درخواست های ویزه رد گردید، زیرا در مطابقت با احکام قوانین ذیربط قضیه قرار نداشت و هم جوابگوی صدور ویزه در زمینه نبود. برای درخواست های ویزه مسترد در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) و با مدنظر گرفتن موارد و دلایل جدیدی که متقاضیان فرستاده اند، یک روند بازنگری نیز جریان داشته، و در حال اکمال و انجام است.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afghanistan/evenements/article/afghanistan-q-r-extrait-du-point-de-presse-24-10-18

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه