افتتاح عمارت جدید برای لیسهَ نازوانا جلال آباد

مراسم افتتاح موَرخ سه شنبه 16 سپتامبر 2014 (25/07/1393) زمینه را مساعد ساخت تا بهره برداری از ساختمان 16 صنف جدید برای لیسهَ نازوانا در مرکز شهر جلال آباد تجلیل گردد.

لیسهَ اناثیه نازوانا با داشتن روزانه 800 4 شاگرد و جهت افتتاح عمارت جدیدی که منبعد با درنظر داشت سه دورهَ تدریسی حدوداً 400 2 متعلمه را پذیرفته خواهد توانست، از آقای محمد گردندیوال معاون والی ولایت ننگرهار، آقای الله داد رئیس معارف ولایت و اِتیین ژیل معاون رئیس انجمن "اَفرَن" استقبال کرد.

اعماراین ساختمان در چوکات مشارکتِ آغاز شده از سال 2002 میان موَسسه "اَفرَن" و لیسهَ نازوانا بسر رسید. متعلمینی که تا حال دروس شانرا در بیرون محوطه ادامه می دادند، می توانند از این به بعد از صنوف واقعی مجهز با میزهای کار مکتب و تخته ها مستفید شوند. در این محیطِ نو یک کتابخانه و یک لابراتوار هم برای بوجود آوردن علاقه مندی به مطالعه و تجارب علمی شاگردان تعبیه شده است.

این یومِ برگزاری با پذیرایی مهمانان از سوی شاگردان بسیج شده بدین منظور آغاز شد. سرود ملی کشور و ترانهَ مکتب قبل از سخنرانی های آقایان معاون والی، رئیس معارف، خانم نسیمه مدیره لیسه و اِتیین ژیل، نواخته شد. درهر سخنرانی مدعوین از اهمیت تعلیم و تربیه و بهبودی شرایط در مکاتب یادآهانی شد. این محفل هم به همکاری سابقه دار و مثمر میان "اَفرَن"، لیسه متذکره و مقامات تعلیم و تربیه افتخار بخشید. مراسم، با افتتاح رسمی بذریعهَ قطع عنعنوی نوار و بازدیدی از صنوف جدید خاتمه یافت.

با کمک مالی آژانس فرانسوی انکشاف و سفارت فرانسه در افغانستان، "اَفرَن" ممارست می ورزد تا مکاتبی چون نازوانا را در راستای ایجاد محیط تدریسی مناسب و اصول آموزش فعالتر، همراهی کند.

تاریخ نشر 30/11/2014

قسمت بالایی صفحه