نمایشگاه آثار خانم مارگلیت بریت در انستیتیوت فرانسوی "ایفا