برگشت آقای فلیپ مارکی بعد از هشت سال ایفای خدمت در باستانشناسی و حفظ میراث تاریخی افغانستان و در منطقه

بعد از هشت سال ایفای خدمت در هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا"، آقای فلیپ مارکی نخست منحیث معاون رئیس بین سالهای 2006 و 2009 و بعدآ بحیث رئیس این هیئت باستانشناسی از سال 2009، به ادارهً اصلی خود که مربوط به شهر پاریس است، برمی گردد. آقای بندزو- سرمینتو محقق سی.ان.ار.اس که از سال 2013 بدینسو معاون رئیس بود، در رائس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا"، جانشین موصوف می شود. آقای توماس لورن (پژوهشگرهمکار ، شرق و مدیترانه، یو.ام.ار 8167 ) دستیار وی خواهد بود

JPEG

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان که در سال 1922 (1301 هجری شمسی) ایجاد شده، امروز یک مرجعهً معتبر باستانشناسی و حفظ میراث تاریخی در افغانستان و همچنان در ساحهً قابلیت جغرافیایی اش یعنی آسیای مرکزی، پاکستان و زینگجیانگ کشور چین، می باشد. هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان با مراعات و حفظ احترام به قواعد امنیتی نهاد ذیصلاح اش، به وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی و به سفارت فرانسه در کابل، از اکثر کارآموزان و مبلغین باستانشناسی که بخاطر لیاقت شان مورد توجه قرار گرفته اند، پذیرایی می نماید

تاریخ نشر 07/09/2014

قسمت بالایی صفحه