22 جنوری 2015 مطابق 2 دلو 1393 : دوازدهمین روز فرانسه و آلمان [fr]

روزِ دوستی فرانسه و آلمان بتاریخ 22 جنوری هر سال تجلیل می شود. این تاریخ نمادین در سال 2003 طی چهلمین سالگرد معاهدهَ اِلیزه برگزیده شد. با امضآی معاهدهَ اِلیزه میان آلمان و فرانسه بتاریخ 22 جنوری 1963، پیام آشتی میان آلمان و فرانسه رقم خورد.

اگر در این روز فُرصت مساعد می شود تا عملکردهای سیاسی جُفت فرانسه-آلمان تصریح گردد، اما از سوی دیگر با برگزاری از این یومِ دوستی میان دو ملت، فرهنگ و لسان کشور شریک به عام مردم و علی الخصوص در مکاتب به متعلمین بهتر معرفی شده می تواند. . با حمایت خاص دفتر فرانسه و آلمان برای جوانان یا ( OFAJ ) محافل زیادی در فرانسه و هم در آلمان تدوین می یابد.

سفر مشترک هرلِم دِزیر و میکائل روت همتآیی آلمانی اش به نیویارک،

در این روز سالگرد و بعد از حملات اخیر تروریستی در پاریس، هرلِم دِزیر و میکائل روت همتآیی آلمانی اش می خواستند تا تعهد هر دو کشور ما را در راستای مبارزه علیه نژادپرستی و تئوری ضد یهودیت مجدداً تآئید نمایند. بدینگونه هر دو فعال سیاسی و اجتماعی جهت اشتراک در نشست فوق العاده شورای عمومی سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه علیه تئوری ضد پیروان آیینِ خاصی رهسپار نیویارک شدند. چند روز قبل از این محفل، انگلا مِرکِل صدراعظم آلمان در کنار فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه قرار گرفت و در راهپیمآیی بخاطر جمهوریت در شهر پاریس اشتراک ورزید. حضورداشت انگلا مِرکِل در همایش برهمبستگی آلمان با فرانسه اکیداً گواهی می دهد.

Consulter l’article sur France Diplomatie

"یک روزِ باز" در وزارت امور خارجه برای جوانان آلمانی و فرانسوی،

از سال 2006 بدینسو، وزارت خانه های فرانسه و آلمان یک روز را بنام "روزِ باز" نام نهادند. برنامه های این روز خاص بواسطهَ دفتر فرانسه و آلمان برای جوانان انسجام می یابد. در روز مذکور جوانان فرانسوی و آلمانی با شرایط کار در ماحول دو ملیتی آشنایی حاصل می کنند.
برای نُهمین دور یادآوری از این یوم گرامیداشت،یک گروه متشکل از 20 محصل بتاریخ 22 جنوری 2015 ( 2 دلو 1393 ) در وزارت امور خارجه پذیرفته شده و با اعضآی ماَموریت فرانسه و آلمان و با دیپلومات های آلمانی حاضر خدمت در "کِی دورسیِ" ملاقات و تبادل نظر نمودند. محصلین همچنان به سفارت آلمان، دفتر فرانسه و آلمان برای انرژی قابل تجدید و در خانهءهنریش هین که در قلب ساحه بین المللی پاریس برای محصلین قرار دارد، رفتند.

Consulter l’article sur le site de l’OFAJ

عملکردهای پشتیبانی شده از سوی دفتر فرانسه و آلمان برای جوانان در هر دو کشور دوست،

با درنظرداشت حفظ فضآی تفرج و شادمانی، دفتر فرانسه و آلمان برای جوانان از رویدادهای تفریحی و آموزشی گوناگون حمایت می کند : مثلاً با راه اندازی کارگاه ها، کنسرت ها، صرف طعام متنوع و غیره که بواسطهَ شرکای دفتر انتظام می یابد. طی این محافل زمینه و امکاناتِ تبادلات بین اتباعی فرانسه و آلمان بوجود می آید.

Voir la carte des événements organisés sur le site de l’OFAJ

نمایشگاه "ژست وِردَن" در طراحی رسانه ای فرانسه و آلمان،

مرکز معلومات در بارهء آلمان یا ( CIDAL ) از تاریخ 22 جنوری تا 28 فبروری 2015 (مطابق 2 دلو الی 9 حوت 1393)، نمایشگاه "ژست وِردَن" را با اقتباس از عکسی که فرانسوا میتِران رئیس جمهور اسبق و فقید فرانسه و هلموت کول صدراعظم پیشین و فقید جمهوری فدرال آلمان بتاریخ 22 سپتامبر 1984 درمقابل آبدهءیادبود "دوواومونت" دست به دست هم گرفته بودند، تدویر می کند. مراجعین و حاضرین می توانند این رسامی های رسانه ای آلمان و فرانسه را که از کلیشه متذکره الهام گرفته و بهره برداری نموده، تماشا نمایند، با زمان حال مقایسه کنند یا آنها را تعبیر نمایند.
با وجود سپری شدن بیش از سی سال از آن مراسم دوستی ملتیین، این طراحی ها نمایانگر تاَثیر ژرف اقدام فرانسوا میتِران و هلموت کول بر حافظه همگان می باشد. دو کشور همسایه فرانسه و آلمان طی قرون با هم شدیداً خصومت ورزیدند و جنگیدند، اما رهبران آن وقت دو کشور، با این حرکت تاریخی خویش از روند دوستی میان آلمان و فرانسه یک الگوی آشتی برای جهانیان ساختند.

برای معلومات مزید :

En savoir plus sur l’exposition « Le geste de Verdun » dans le dessin de presse français et allemand

JPEG

تاریخ نشر 05/03/2015

قسمت بالایی صفحه