2.آغاز پروگرام “ SeLJuKaS” در حمایت از عدالت محلی

توافقنامه چند جانبه تحت ریاست آقای بژوله سفیر فرانسه، در رابطه به آغاز پروگرام حمایت از عدالت محلی در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی “ SeLJuKaS” به تاریخ 27 جولای سال 2011 به امضاء رسید.

پروگرام "حمایت از عدالت محلی در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی" به منظور بهبود بخشیدن دسترسی به عدالت برای باشندگان سه ولسوالی ) ولسوالی سروبی در ولایت کابل و ولسوالی های تگاب و نجراب در ولایت کاپیسا( که در مرحله انتقال قرار دارند طرح گردیده است. سه نهاد طی هژده ماه تلاش مشترک می ورزند و از طریق تشریک مهارت های خود همکاری بین نهادهای دولتی عدلی و میانجی های سنتی را در این ساحات تشویق مینماید. CPAU "همکاری برای صلح و وحدت" ازجمعیت ها بخاطر معطوف نمودن توجه شان به حقوق و رعایت صلح باز دید مینمایند، IDLO "سازمان بین المللی انکشاف حقوق" مفردات آموزشی حقوقی را برای اشخاص مسلکی عدلی و متنفذین محلی که اکثرآ در حل منازعات دخیل میباشند، تهیه مینماید و IWA " دیدبان شفافیف در افغانستان" جمعیت های محلی را در قسمت کنترول فساد اداری آموزش میدهد.

تحت حمایت وزرات عدلیه، لوی حارنوالی و ستره محکمه و انجمن وکلای دفاع افغانستان، این پروگرام تجریه عملی را در راستای عدالت رسمی و سنتی، ارایه خواهد نمود.

تاریخ نشر 21/11/2011

قسمت بالایی صفحه