19 اگست ( 28 اسد ) – جشن ملـــــــــی افغانستــــــــــــــان: پیــــــــــام رئیس جمهور سرکوزی به رئیس جمهور کرزی

به منـــــــاسبت جشن ملـــــــــی افغانستان، رئیس جمــــــــهور به همتـای افغان خود پیـــــــام ذیل را ارسال نموده است.

آقای رئیس جمهور،
به مناسبت جشن استقلال جمهوری اسلامی افغانستان، مسرت دارم تا صمیمانه ترین تبریکات و همچنان آرزوی سعادت و خوشبختی مردم افغانستان را برای شما اظهار نمایم.
افغانستان در یک مرحله جدید از تاریخ خود وارد میشود که از این بعد الی سال 2014 مسؤلیت امنیت را خود بدوش خواهد گرفت. موفقیت این انتقال تدریجی کار مشترک متحدین و افغانها میباشد. اطمینان داشته باشید که فرانسه در کنار مردم افغانستان قرار خواهد داشت.
میخواهم از پذیرائی گرم که شما در هنگام سفرم به کابل بتاریخ 12 جولای 2011 از من به عمل آوردید اظهار سپاس نمایم. مذاکرات ما مفید و صادقانه بود.
چنانچه در جریان سفرم به شما اظهار نمودم آرزومندم روابطی که افغانستان و فرانسه را باهم وصل میسازد و بر بیناد دوستی تاریخی استوار است، بتواند هرچه بیشتر مستحکم گردد. امضای یک پیمان مشترک و دوستانه مبین اراده مشترک ما برای عمیق ساختن روابط و همکاری ها فی مابین کشور های ما در سالهای آینده خواهد بود.
از جناب شما آقای رئیس جمهور خواهشمندم تا تمنیات نیک مرا پذیرا شوید.
امضا: نیکولا سرکوزی

تاریخ نشر 07/09/2011

قسمت بالایی صفحه