ماموریت نظامی

 • عزیمت اِریک پُتی قوماندان پولیس و مسئول همکاری با پولیس افغانستان

  بتاریخ 14 دسامبر 2015 (23 قوس 1394)، اِریک پُتی قوماندان پولیس، متخصص تخنیک بین المللی، متعهد در قراردادی با وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و وابسطه به بخش امنیت داخلی سفارت، بعد از دو سال ایفأی وظیفه بحیث مسئول همکاری با پولیس افغانستان، کشور را ترک نمود.

  lire la suite

 • تفویض دیپلوم های امتحانات "دِلف" به اکادمی ملی نظامی افغانستان

  بتاریخ 06 دسامبر 2015 (15 قوس 1394)، در اکادمی ملی نظامی افغانستان – قرغه، اولین مراسم تفویض اسناد فراغت و موفقیت در امتحانات "دِلف" برگزار شد.

  lire la suite

 • به ادامهء معرفی چهرهء یک سرباز جوان افغان در"سَنت – سیر"

  اینبارما، دوهم بریدمن "نون" خودرا می یابیم که محصل مرحلهء آخر سال سوم تعلیمی در مکتب خاص نظامی "سَنت – سیر بروتیین" می باشد و قرار وعده، وی آخرین خط مستقیم را قبل از پیوستن مجدد اش در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به مکتب پیاده نظام "دراگینیان" برای یک سال تعلیمات ویژه، می پیماید.

  lire la suite

 • چهرهء یک افسر افغان در مکاتب نظامی دراگینیان

  جگتورن "ف" که قبلاً یک دوره تعلیمی آمریت بلوک قوه پیاده نظام را در مکاتب حربی "دراگینیان" فرانسه سپری نموده بود، توانست رشتهء تحصیلات فرانسوی اش را در آنجا ادامه داده و بتازگی دروس تربیه قوماندانان آینده تولۍ را تعقیب نماید.
  تعلیمات برای تربیه قوماندانان تولۍ، فراگیری شیوه های تاکتیکی و تخنیکی حرب را احتواَ نموده و ظرفیت فرماندهی قوماندانان کارآموز را رُشد می دهد.

  lire la suite

 • معرفی کالِج قوماندانیت و قرارگاهی به مجتمع اَتشه های نظامی در افغانستان

  تحولات روند حضور نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان از همین اکنون باعث تغییرات درمحدودهء مسئولیت و ساحهء کاری اَتشه های نظامی شده است.
  این واقعیت با ختم ماَموریت جاری "حمایت قاطع" بایستی در آینده، بیشتر محسوس گردد. فلهذآ
  از همین امروز ما باید بلادرنگ خودرا به مرحله بعد از سال 2016، آماده ساخته، ابتکار بخرچ داده و مطابقت دهیم تا ایثار عساکر کشته شده ای ما در میدان نبرد و تلاش های بیش از یک دهه بهدر نرود.

  lire la suite

 • مراسم یاد بود از عساکر کشته شده ای فرانسه در افغانستان

  قوه تحت نامِ "پامیر" در سفارت فرانسه آخرین رسم اداءاحترام به عساکر فرانسوی کشته شده در خاکِ افغانستان را بجا می آورد.
  بتاریخ 31 دسامبر 2014 مطابق 10 جدی 1393، یک قطعهَ قوه "پامیر" بریاست ستر جنرال نیروی هوایی گراسیین مِر، تورن جنرالِ قشون، طی مراسمی اداءاحترام به یادبود از سربازان کشته شده ای فرانسه در افغانستان را بجا آورد.

  lire la suite

 • دورهَ کنفرانس های تعلیمی در بارهَ تاریخ نظامی در کالج قوماندانیت و قرارگاهی

  بتاریخ 5 جنوری 2015 مطابق 15 جدی 1393، دگروال مییهِ آتشه نظامی در کابل و استاد سابق مکتب حرب در پاریس، یک دوریِ از کنفرانس های تعلیمی در بارهَ تاریخ نظامی را به افسران کارآموزِ افغان در کالج قوماندانیت و قرارگاهی آغاز کرد. مشوره دهی و تعلیم و تربیه نخبگان پایه های عمدهَ همکاری دوجانبه ما را تشکیل می دهد.

  lire la suite

 • مراسمِ ختم سال تعلیمی در حربی ښوونځی کابل

  بروز شنبه 13 دسامبر 2014 مطابق 22 قوس 1393، مراسم اختتامِ سال تعلیمی در لیسهَ عالی حربی ښوونځی کابل برگزار گردید.

  lire la suite

 • ختمِ ماَموریت قطعهء"اپیدوت" در افغانستان

  بتاریخ اول دسامبر 2014 مطابق 10 قوس 1393، مراسم انحلال قطعهء"اپیدوت" به ریاست فیلیپ لاویین برید جنرالِ قوه هوایی و فرمانده نیروی"پامیر"، درمیدان هوایی بین المللی کابل ( KAIA ) دایر گردید.

  با استفاده ازاین فُرصت، نتیجه گیری ای از یکی از طولانی ترین ماَموریت های عملیاتی قواء فرانسه در افغانستان بعمل آمد. بعد از سال جاری 2014، در چوکات معاهدهَ دوستی فرانسه و افغانستان، ماَموریت نظامی سفارت حضور نظامی فرانسه را در کنار اردوی ملی افغانستان تاَمین می کند.

  lire la suite

 • یادبود از 89 عساکر فرانسوی کشته شده در افغانستان

  هشتادو نوعسکر فرانسوی در خدمت برای صلح و بازسازی دموکراتیک که توسط افغانها از سال 2001 بدینسو ادامه دارد و در پهلوی همسنگران افغان شان کشته شده اند.

  lire la suite

قسمت بالایی صفحه