بخشها

 • امور سیاسی

  بخش امور سیاسی نمایندگی دولت فرانسه نزد مقامات افغان میباشد.
  وی مسوول تمام موضوعات مربوط به گفتگو و توسعه روابط رسمی میان مقامات فرانسوی و افغان که موضوع دیدارها، مذاکرات یا توافقات را در بر دارد، میباشد.
  وی در مطلع ساختن مقامات فرانسوی در (...)

  lire la suite

 • آتشه امنیت داخلی

  آتشه امنیت داخلی تحت نظر سفیر، هیات نمایندگی سرویس همکاری تخنیکی بین المللی پولیس (SCTIP) وزارت امور داخله را رهبری نموده و نمایندگی از پولیس و اداره پولیس ملی مینماید.
  -* ماموریت مشوره دادن به سفیر را در زمینه امنیت داخلی فرانسه برعهده دارد. (...)

  lire la suite

 • ماموریت نظامی

  از تابستان 2009 به این طرف، آتشه دفاعی از وزارت دفاع فرانسه نماینده گی مینماید. او مشاور سفیر فرانسه در امور دفاعی می باشد.

  lire la suite

 • اعلان کاریابی : سفارت فرانسه به یک باغبان ضرورت دارد

  سفارت فرانسه یک باغبان مسلکی را استخدام می کند.

  lire la suite

 • اعلان کاریابی : سفارت فرانسه به یک آمر تیم ضرورت دارد

  سفارت فرانسه یک آمر تیم تخنیکی را استخدام می کند.
  شرح کوتاه امور و وظایف مربوط به این پِست :
  آمر تیم تحت مسئولیت مأمور یا مسئول امور تدارکاتی ایفای وظیفه می نماید. وی یک تیم کاری را تنظیم و رهنمایی نموده و فعال نگه می دارد، و هم مسئولیت (...)

  lire la suite

 • تصاویری از آرشیف

  کابل، شرق کشور، قندهار، نخستین هیئات رسمی فرانسه، جنگ های افغان - انگلیس ... اوآخر قرن نُزده و اوآیل قرن بیست.

  lire la suite

 • برفکوچ های مرگبار در افغانستان

  سرازیر شدن برفکوچ های سنگین و هولناک اخیر در شمال شرق کشور، مردم نجیب و غیور افغانستان را شدیداً متضرر ساخت و در یک آزمونِ مُهیب و مرگباری قرار داد : بدین وسیله، امروز مراتب همدردی و تسلیت عمیق خودرا به خانواده ها و وابستگان قربانیان این واقعهء اسفناک طبیعت تقدیم می داریم.

  و نیز از تجلی همبستگی و جراَت همهء آنانیکه به مردم رنجدیده و آسیب دیده ای این سرزمین امداد رسانیده اند و همچنان از واکنش و بسیج شدن چشمگیر مقامات افغان درمقابل این فاجعهء طبیعی اظهار قدردانی می نماییم.

  lire la suite

 • یادبود از فرانک بِرینسولارو

  سفارت فرانسه بذریعه پیام هذآ می خواهد رسم یادبود خاصی از فرانک بِرینسولارو قربانی سوقصد موَرخ 7 جنوری علیه هیئت تحریریه روزنامه شارلی هبدو را بجا آورد.
  موصوف از سال 2011 الی سال 2013 عضو تیم محافظت نزدیک سفارت فرانسه در افغانستان بود. چه از (...)

  lire la suite

قسمت بالایی صفحه