تعلیم و تربیه

Le centre de formation des maîtres Sayyed Djamaluddin al Afghani - JPEGاز سرگیری همکاری در زمینه تعلیم و تربیه بلافاصله بعد از سقوط حکومت طالبان در بخشی که کشور فرانسه حضوری قدیمی (بعد از سال 1922) و عنعنه ای عالی داشته است، با پشتیبانی از دو لیسه بزرگ کابل یعنی استقلال و ملالی تعقیب گردید.

بازسازی سیستم تعلیم و تربیه افغان

در سالهای 2006-2004 پروژه ای 3.7 میلیون یورویی امکان فراهم آوردن کمکی تخنیکی، اداری، مالی و تعلیم و تربیوی در چندین موسسه تعلیمات ثانوی و همچنان در دو مرکز آموزشی برای استادان را مهیا ساخت. این مکانهای مختلف تجارب مربوط به بازنگری در برنامه ها، مقدمه برای تکنولوژی جدید و انجام کارهای عملی تعلیم و تربیه بدیع و تازه را در خود جای داده اند.

تشکیل دوباره هیاتی از استادان فرانسوی در سطح پوهنتونی پیرامون دیپارتمنت فرانسوی در پوهنتون کابل در همکاری با پوهنتونهای فرانسه آغاز گردیده است. در حال حاضر 18 تن از محصلان افغان تحصیلات خویش را در کشور فرانسه تعقیب مینمایند.

استادان در بخشهای ژورنالیزم، حقوق و در زمینه تعلیمات ثانوی بوسیله دایر شدن سمینارها و دوره های آموزشی زمستانی در مکانهای مختلف: لیسه های کابل و ولایات، مرکز آموزش استادان، پوهنتون بامیان و پوهنتون کابل آموزش یافته اند. مرکز آموزش استادان سید جمال الدین افغانی (تصویر) بصورت کلی بازسازی و تجهیز گردیده است.

حمایت از تدریس زبان فرانسوی در افغانستان

پروژه ای جدید با هزینه 2 میلیون یورو به زودی در پایان سال 2006 با تمرکز در زمینه تجدید برنامه های علمی، اشاعه زبان فرانسوی و آموزش استادان زبان فرانسوی، آغاز میگردد. پروژه کارهای توسعه دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل را نیز دربرخواهد گرفت.

پروژه ارتقا سطح استادان و کامل ساختن توانایی پداگوژیک آنان در زبان فرانسوی و مضامین علمی، تجدید نصاب تعلیمی، آموزش مدیران بخش آموزشی، تقویت تدریس زبان فرانسوی در مراکز آموزش عالیه در جاییکه زبان فرانسوی مضمونی اجباری میباشد، مخصوصا در بخشهایی که کشور فرانسه همکاری تخنیکی را دنبال میکند: طب، فارمسی، حقوق، ژورنالیزم، دیپلوماسی، نظامی را مد نظر دارد.

حمایت از لیسه های استقلال و ملالی

JPEG کشور فرانسه بصورت دوامدار از سالهای 20 تا سالهای 80 در این دو لیسه حضور داشته است. بعد از سقوط حکومت طالبان لیسه های مذکور در ماه مارس 2002 بازگشایی گردید و مرکز زبان فرانسوی در افغانستان به منظور تجدید حضورمان در این دو مرکز آموزشی افغان ایجاد گردید.

اولویت کار در ابتدا شامل تعمیر بناها، تجهیز دوباره به لوازم و امکانات آموزشی و آغاز سریع دوره های آموزشی با کیفیت زبان فرانسوی با اتکا به تعدادی از استادان افغان که حضور در سالهای جنگ امکان حفظ نمودن دوام نسبی تدریس زبان فرانسوی در این دو لیسه را مهیا ساخته بود، میگردد. کارها بوسیله CEFA و تمویل کنندگان دیگر از جمله بنیاد فرانسه، شبکه تلویزیونی TV5، رادیوی عامه فرانس کلتور، شوراهای منطقوی تمویل مالی میگردند.

امروزه لیسه ها تجدید بنای کلی گردیده اند: ادیتوریم، بناهای آموزشی و اداری، لوازم، لابراتوارها و لوازم علمی و کتب درسی. 5700 پسر لیسه استقلال و 2700 دختر لیسه ملالی از تدریس زبان فرانسوی بعد از صنف ششم بهره مند میشوند. از طرف دیگر، 1000 متعلم در دو مرکز آموزشی شامل سلسله ای عالی که از تدریس تقویتی زبان فرانسوی از صنف چهارم استفاده مینماید، میباشند. سطح زبان فرانسوی متعلمین بوسیله سازمان امتحانات دیپلوم مقدماتی زبان فرانسوی کادر اروپایی مرجع تایید گردیده است.

در مدت دو سال، تلاش مهم در آموزش پداگوژیک و تکمیل زبانشناسی 15 تن از استادان افغان زبان فرانسوی به اجرا درامده و به منظور دادن امکان به آنان برای به عهده گرفتن خوب مسوولیت اکثر دوره های آموزش زبان فرانسوی، ادامه خواهد یافت. این آموزش بوسیله گروه 5 نفره دایمی استادان فرانسوی رهبری شده توسط فردی هماهنگ کننده که تدریس علمی را نیز در دو مرکز آموزش تنظیم می نماید، منظم میگردد.

معلومات بسشتر در سایت این دو لیسه

تاریخ نشر 02/11/2006

قسمت بالایی صفحه