"۱۰۰۰ کارآموز" برنامهء تحرک برای انجام کارآموزی ها میان فرانسه و چین (پاریس، ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ / ۵ حمل ۱۳۹۸)

پویایی جوانان در قلب مراودات و تبادلات بشری میان جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین قرار دارد : تقریباً ۰۰۰ ۴۰ محصل چینی در سرزمین فرانسه یک مقطع آموزشی را پیگیری می نمایند (سومین کتله خارجیان)، و حدوداً ۰۰۰ ۱۰ جوان فرانسوی در سرزمین چین مصروف تحصیلات استند (اولین کتله اروپاییان).

JPEG

بمناسبت بازدید رسمی رئیس جمهوری خلق چین آقای کزی جینپینگ از جمهوری فرانسه، وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به تعقیب موفقیت برنامهء موسوم به "۱۰۰۰ کارآموز" از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) بدینسو که هدف آن تسهیل آمد و شُد جوانان فرانسوی و چینی جهت انجام کارآموزی ها است، بروز دوشنبه ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۵ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) حکم تأییدی این برنامه را امضأ کرد.

منبعد حکم تأییدی، معذالک تجدید برنامه متذکره برعلاوه محصلین و فارغ التحصیلان نهادهای تحصیلات عالی که قبلاً تحت پوشش برنامه قرار داشتند، زمینهء بهره برداری از این برنامه را به فارغ التحصیلان جوان فرانسوی و چینی نهادهای تعلیمات مسلکی و تخنیکی عالی فراهم می کند.

JPEG

برنامه متذکره طی مراحل امور اداری را برای آنعده فرانسوی ها و چینی های جوانی که آرزوی استفاده از برنامه را دارند، نیز سهل و آسان می سازد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/1000-stagiaires-programme-de-mobilite-pour-effectuer-des-stages-entre-la-france

تاریخ نشر 31/03/2019

قسمت بالایی صفحه