۲۰۱۸ / ۱۳۹۷- سال بدعت و نوآوری در روابط میان فرانسه و سِنگاپور (۱۶ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۷ دلو ۱۳۹۶)

اهداف سال جاری، تشدید همکاری دوجانبه درعرصه، تعمیل رویدادها و فعالیت ها در فرانسه و سِنگاپور درمورد بخش های حائز اولویت (مانند، شهرهای دوامدار، تکنالوژی حساس، صنعت فضانوردی) و ایجاد شرایط برای همکاری گسترده و جامع بعد از سال ۲۰۱۸میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی است.

JPEG

بخصوص چندین رخداد عمده سال جاری را رقم خواهد زد :

- در سِنگاپور : نشست عمومی دانشمندان جوان در ماه جنوری (جدی/دلو)، نمایش هوایی سِنگاپور در ماه فبروری (دلو/حوت)، هفتهء ستارتوپ هاکاتون در ماه جون (جوزا/سرطان) و یا هم هفتهء بدعت و تِکنالوژی سِنگاپور در ماه سپتامبر (سنبله/میزان).

- در فرانسه : سیمیناری درمورد اصول تدریس ریاضیات سِنگاپوری در شهر لیون در ماه مارچ (حوت/حمل)، مجمع تحت شعار "زنده باد تِکنالوژی" در ماه می (ثور/جوزا)، بی.پی.ای.فرانس اینو جِنِریشن" در ماه اکتوبر (میزان/عقرب).

آقایان مارک ابِنسور، سفیر فرانسه مقیم سِنگاپور و زینال مانتاها، سفیر سِنگاپور مقیم فرانسه که در زمینه خیلی بسیج استند، ابتکار مذکور را ذیلاً بشما معرفی می کنند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/singapour/evenements/article/2018-annee-de-l-innovation-france-singapour-16-02-18

تاریخ نشر 21/02/2018

قسمت بالایی صفحه